Xây dựng

Việc tài trợ và nhận tài trợ kinh phí cho các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài  tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị  theo Khoản 2 Điề...

Phương pháp hành chính trong quản lý kinh tế

* Bản chất: Là phương pháp người quản lý dựa vào quyền uy tổ chức bắt buộc người dưới quyền phải chấp hành mệnh lệnh quản lí. Mọi thành viên...

Đặc điểm hoạt động của các quy luật kinh tế và cơ chế vận dụng các quy luật đó trong quản lí kinh tế

* Định nghĩa quy luật kinh tế (QLKT): Các QLKT-XH là các mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến bền vững và lặp đi lặp lại của các hiện tượ...

Bản chất, đối tượng và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý

1. BẢN CHẤT CỦA QUẢN LÝ 1.1.Vai trò của quản lý Để tồn tại và phát triển, con người không thể hành động riêng lẻ mà cần phối hợp những nố ...

Cơ sở và Hồ sơ cấp huyện trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng

Cảnh đẹp Pha Đin - Tuần Giáo Đơn vị thẩm định Sở chuyên ngành tỉnh: Giao thông, xây dựng, thủy lợi... 1. Căn cứ pháp lý: - Luật Tổ chức chín...

Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình được quy định tại Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30...