Cơ sở và Hồ sơ cấp huyện trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/10/2022

Khu vực Đèo Pha Đin - Tuần Giáo - Điện Biên
Cảnh đẹp Pha Đin - Tuần Giáo

Đơn vị thẩm định Sở chuyên ngành tỉnh: Giao thông, xây dựng, thủy lợi...
1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
- Quyết định của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025,
- Quyết định của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án .
- Quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát - nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Dự toán các gói thầu tư vấn trước khi có quyết định đầu tư công trình.
- Quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn trước khi có quyết định đầu tư công trình;
- Quyết định của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình.
- Quyết định của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát công trình.

2. Hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán

- Hồ sơ bản vẽ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát, nhật ký khảo sát;
- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết minh thiết kế cơ sở.
- Hồ sơ thiết kế cơ sở.
- Dự toán xây dựng công trình.

3. Hồ sơ năng lực của nhà thầu

Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Xem thêm