Đầu tư

Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng

Hiện nay  các hình thức liên kết chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp , có ba hình thức liên kết chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp là liên kế...

Quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Ảnh minh họa - NVB Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi...

Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3657/QĐ-BYT Hà Nội , ngày 20  tháng 8  ...