Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu - Tham khảo

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/09/2020

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU


Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu gồm 8 bước:Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Tổ chức họp xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.
Bước 4: Công khai Kết quả lấy ý kiến về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 5: Tổ chức thẩm định, thẩm tra và phê duyệt quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 6: Thực hiện nghĩa vụ Tài chính.
Bước 7: Thông báo nộp tiền sử dụng đất.
Bước 8: In và trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC

Thực hiện theo Thủ tục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, để cụ thể hóa Thủ tục theo Hướng dẫn chi tiết việc Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo các bước cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

1. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trình tự thực hiện theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận:

Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK; Hợp đồng trích đo địa chính thửa đất (hoặc bản trích đo địa chính thửa đất); các loại giấy tờ khác có liên quan (nếu có) và nộp hồ sơ theo một trong hai cách:

Cách 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân cấp xã nơi có đất.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Cách 2: Nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện phải có văn bản trả hồ sơ và nêu rõ lý do theo quy định tại khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân theo các bước trong tài liệu này.
(Có Phụ lục 1: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04a/ĐK; Phụ lục 2: Hợp đồng trích đo địa chính thửa đất kèm theo)

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


(Có Phụ lục 3: Mẫu phiếu tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kèm theo)
Sau khi tiếp nhận Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Thực hiện công tác Trích đo địa chính thửa đất (Hộ dân phải chi trả kinh phí trích đo theo quy định tại Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh thanh hóa).
- Biên bản trích đo địa chính thửa đất. Nội dung biên bản trích đo phải thể hiện đầy đủ các thông tin: diện tích, số thửa, số tờ bản đồ, hình thể, tên chủ sử dụng, các hộ giáp ranh, ….; chữ ký của chủ hộ, cán bộ địa chính, cán bộ đo đạc của Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã, các hộ giáp ranh….
(Có Phụ lục 4: Mẫu ký xác nhận vào bản đồ chỉnh lý thửa đất; Phụ lục 5: biên bản đo đạc hiện trạng thửa đất; Phụ lục 6: hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính kèm theo)
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đo đạc chỉnh lý thửa đất, biên bản kiểm tra hiện trạng, ghi đầy đủ thông tin trong biên bản và tất cả các thành phân có tên trong biên bản tham gia ký công nhận kết quả trích đo, đảm bảo đúng, không lấn chiếm, không tranh chấp và được Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện ký, đóng dấu theo Mẫu phụ lục số 03 kèm theo.

Bước 3: Tổ chức họp xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Sau khi có kết quả đo đạc chỉnh lý thửa đất, biên bản kiểm tra hiện trạng được Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện ký, đóng dấu theo quy định, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm Thông báo cho UBND cấp xã hoặc người sử dụng đất nộp phí trích đo và nhận hồ sơ trích đo và gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để thực hiện các bước tiếp theo.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, gửi hồ sơ về bộ phận Địa chính – Xây dựng cấp xã.
Sau khi nhận hồ sơ bộ phận Địa chính – Xây dựng cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng sử dụng đất; xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch; xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Lưu ý: Thời gian giải quyết tối đa 10 ngày làm việc (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và không tính thời gian miêm yết thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất).

Bước 4: Công khai Kết quả lấy ý kiến về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi họp xét, UBND cấp xã có trách nhiệm công khai kết quả lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc. Niêm yết tại UBND cấp xã nơi có đất và tại Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn nơi có đất xin cấp GCN QSD đất. Sau 15 ngày làm việc nếu không có khiếu nại thì UBND xã lập biên bản xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất (Có Phụ lục 7: Mẫu hồ sơ họp xét, công nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất kèm theo).
Sau khi có kết quả công nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, UBND cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSD đất (03 bộ hồ sơ đóng dấu đỏ), trình UBND huyện quyết định cấp GCN QSD đất (hồ sơ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện). Thành phần hồ sơ gồm có:
- Tờ trình về việc đề nghị công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc chỉnh lý thửa đất;
- Biên bản đo đạc hiện trạng thửa đất;
- Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất: Mẫu số 05/ĐK;
- Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 06/ĐK;
- Báo cáo của UBND cấp xã về việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.

Về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, thành phần gồm:- Tờ khai lệ phí trước bạ: Bản chính;

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có);

- Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có): Bản chính.

- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai: Bản chính;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

(Thành phân hồ sơ gồm toàn bộ Biểu mẫu theo Phụ lục 1: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 04a/ĐK; Phụ lục 4: Đo đạc chỉnh lý địa chính thửa đất; Phụ lục 5: Biên bản đo đạc hiện trạng thửa đất; Phụ lục 6: Mẫu hồ sơ họp xét, công nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và Phụ lục 7: Mẫu Tờ trình của xã, thị trấn kèm theo)

Bước 5: Tổ chức thẩm định, thẩm tra và phê duyệt quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện:

Sau khi nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình của UBND cấp xã Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì UBND xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có văn bản trả hồ sơ và nêu rõ lý do theo quy định tại khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân theo các bước trong tài liệu này.

(Thành phân hồ sơ gồm toàn bộ Hồ sơ theo Biểu mẫu theo Phụ lục 1: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 04a/ĐK; Phụ lục 4: Đo đạc chỉnh lý địa chính thửa đất; Phụ lục 5: Biên bản đo đạc hiện trạng thửa đất; Phụ lục 6: Mẫu hồ sơ họp xét, công nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; Phụ lục 7: Mẫu Tờ trình của xã; Phụ lục 8: Mẫu báo cáo Kết quả xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất kèm theo Tờ trình; Phụ lục 9: Mẫu tờ khai thuế và Phụ lục 10: Mẫu Tờ trình của Chi nhánh VPĐKĐ đai kèm theo)

* Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Sau khi nhận được đủ hồ sơ có liên quan và Tờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường làm văn bản trả hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện kiểm tra, bổ sung theo quy định; trường hợp hồ sơ hợp lệ , đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong vòng 06 ngày làm việc, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

(Thành phân hồ sơ gồm Toàn bộ Hồ sơ theo Biểu mẫu theo Phụ lục 1: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 04a/ĐK; Phụ lục 4: Đo đạc chỉnh lý địa chính thửa đất; Phụ lục 5: Biên bản đo đạc hiện trạng thửa đất; Phụ lục 6: Mẫu hồ sơ họp xét, công nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; Phụ lục 7: Mẫu Tờ trình của xã; Phụ lục 8: Mẫu báo cáo Kết quả xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất kèm theo Tờ trình; Phụ lục 9: Mẫu tờ khai thuế; Phụ lục 10: Mẫu Tờ trình của Chi nhánh VPĐKĐ đai kèm theo và Phụ lục 11: Mẫu Trờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Phụ lục 12: bản dự thảo Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất kèm theo).

Bước 6: Thực hiện nghĩa vụ Tài chính.

Sau khi UBND huyện phê duyệt Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân (có Mẫu ở Phụ lục 12), Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan và 02 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất đóng dấu đỏ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm chuyển Thông tin thuế đến Cơ quan thuế theo quy định.

(Có Phụ lục 13: Mẫu phiếu chuyển Thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về Đất đai kèm theo)

Bước 7: Thông báo nộp tiền sử dụng đất.

* Trách nhiệm Cơ quan thuế:

Sau khi nhận được phiếu chuyển Thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về Đất đai, trong thời gian 05 ngày làm việc, Chi cục Thuế khu vực Ngọc lặc - Lang Chánh có trách nhiệm ban hành Tờ khai lệ phí trước bạ; Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ, nhà đất.

(Có Phụ lục 14: Tờ khai lệ phí trước bạ; Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ, nhà đất, Thông báo nộp tiền sử dụng đất kèm theo)

* Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân

- Sau khi nhận được Thông báo từ Cơ quan thuế theo Mẫu Phụ luc 9, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Cơ quan thuế ra Thông báo nộp nghĩa vụ tài chính, hộ gia đình, cá nhân đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Ngọc Lặc để nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính và cầm giấy xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước (nếu phải nộp tiền theo quy định).

- Nộp giấy xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

* Trách nhiệm của cán bộ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Sau khi nhận được Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho nhà nước, cán bộ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển vào Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 8: In Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

* Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai :

Sau khi nhận được Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra, trình UBND huyện ký GCN theo quy định và vào số, cập nhật thông tin địa chính, trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện sau khi tiếp nhận từ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

* Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra, trình Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách trong lĩnh vực đất đai thay mặt UBND huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi được ký, đóng dấu về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Xem thêm