Lệnh Excel để xếp thứ tự từ cao thấp - hàm Rank trong Excel

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/18/2020

 Cú pháp hàm Rank trong Excel

Hàm RANK có công thức: =RANK(number,ref, [order])

Trong đó:

 • Number: Giá trị cần xếp hạng trong khối.
 • Ref: Danh sách, khối dữ liệu cần sắp xếp.
 • Order: Thứ tự cần sắp xếp, kiểu sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Trong trường hợp order = 0 (hoặc không có tham số này) thì sẽ tính từ cao xuống thấp. Còn order = 1 sẽ xếp từ thấp lên cao.
 • Nhập công thức =RANK(E6;$E$6:$E$25).

  Trong đó:

  • E6: là số cần tìm thứ hạng (điểm số của học sinh đầu tiên).
  • $E$6:$E$25: là danh sách số, chính là cột Điểm số. Bạn kéo từ B2 đến B5 và nhấn F4 để cố định.
  • 0: là sắp xếp theo thứ tự tăng dần (điểm số cao nhất sẽ đứng thứ hạng 1).

Xem thêm