Trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/10/2022

1. Điều kiện để thực hiện thủ tục: thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 (trừ điểm b) Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020; nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và có đủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật có liên quan.

2. Trình tự thực hiện:
2.1. Nhà đầu tư nộp đề xuất đầu tư.
2.2. Tổ chức thẩm định.
2.3. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng trước khi trước khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP).
2.4. Lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).
2.5. Thực hiện các thủ tục liên quan để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp phép xây dựng:
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc xác nhận;
- Lập, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy;
- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình.
2.6. Thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
2.7. Cấp phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng).
2.8. Triển khai dự án (khởi công và tổ chức thi công xây dựng).
2.9. Nghiệm thu, bàn giao, đưa dự án vào hoạt động.
2.10. Hỗ trợ, giám sát, đánh giá kết quả đầu tư.

(Nguồn tham khảo https://hagiang.gov.vn/ - Hướng dẫn số 2200/HD-UBND về trình tự thủ tục thực hiện và quản lý dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang)

Xem thêm