Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

NGUYỄN VĂN BÁCH
7.8.23
Last Updated

Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Điều 41 và 42 Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 41. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Quản lý, bào trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn huyện quản lý.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
3. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lân, chiêm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ.
4. Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ.
5. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải toả hành lang an toàn đường bộ.
6. Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết, bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã
1. Quản lý, bảo trì đường bộ được giao trên địa bàn xã quản lý.
2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
3. Phôi hợp với đon vị trực tiêp quản lý công trình đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của dự án.
4. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ . theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường họp lấn,chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.
5. Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch hoạ. 6. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật.
Tham khảo:

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm