Nhà nước thu hồi đất hết hạn sử dụng nằm trong quy hoạch

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/05/2023

Thời hạn sử dụng đất 
quy định tại Điều 125, Điều 126; Khoản 3, Điều 210 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai)
Đất sử dụng có thời hạn
Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định về đất sử dụng có thời hạn, theo đó, khi hết thời hạn luật định, nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc có nhu cầu sử dụng đất nhưng không gia hạn thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013.
Nhà nước thu hồi đất không được gia hạn
Cụ thể, theo điểm d khoản 1 Điều 65 luật này, Nhà nước sẽ thu hồi lại đất khi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. Vậy, đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn, Nhà nước sẽ được quyền thu hồi lại nếu người sử dụng đất không gia hạn đất.
Không bồi thường khi Nhà nước thu hồi lại

Khoản 01 điều 75 luật đất đai 2013 quy định về Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

  • Không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai 2013.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  • Thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chưa được cấp.

Điều 82 về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất:

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

Người có đất hết hạn giao lại đất khi Nhà nước thu hồi

Khoản 7 Điều 170 Luật đất đai về nghĩa vụ của người sử dụng đất quy định: Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Xem thêm