Đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/24/2022

Trình duyệt sử dụng thành công là internet explorer, các trình duyệt khác có thể không vào được trang website vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 1: Bên mời thầu thực hiện việc đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Việc đăng nhập này được thực hiện theo tuần tự như sau: Bên mời thầu vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trang web có địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn
(địa chỉ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC). Sau đó, nhấn vào nút “Đăng nhập” trên trang chủ của hệ thống này, nhập các thông tin cần thiết để đăng nhập (thông tin mật khẩu chứng minh thư số của bên mời thầu).
- Nếu đã có ký số điện tử lưu thực hiện:
Tạo 1 thư mục "Vietnam" copy thư mục "PKI" khi giải nén vào đó để đăng nhập
Video hướng dẫn đăng nhập:Bước 2: Nhập thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau khi đã đăng nhập được vào hệ thống thì tiếp tục chọn mục “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu” để nhập các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần đăng tải theo hướng dẫn của hệ thống, đồng thời lưu thông tin về dự án, gói thầu.

Bước 3: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Xem hướng dẫn lấy chứng thư số để Đấu thầu qua mạng:

Xem thêm