Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/29/2021

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính Phủ và Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính Phủ.

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
  cụ thể tham mưu, giúp HĐND huyện và UBND huyện về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Do vậy để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính rất cần giải pháp căn cơ đối với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Một số giải pháp có thể xem xét như sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng cụ thể phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn, việc áp dụng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện có giải pháp hữu hiệu để hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đẩy mạnh nộp hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc để trao đổi và xử lý văn bản bảo đảm đạt từ 95% trở lên; sử dụng phần mềm chỉ đạo điều hành để theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND, UBND huyện không để trễ hạn, quá hạn.
- Cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới được điều chỉnh, bổ sung và các tin, bài về công tác cải cách hành chính, thư xin lỗi đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn trên Cổng thông tin điện tử của huyện và Bộ phận Một cửa huyện.
- Thường xuyên cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn để báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức khảo sát và công bố mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là xử lý văn bản qua môi trường điện tử, tăng tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ.
- Tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành và UBND tỉnh gửi lấy ý kiến bảo đảm đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Xem thêm