Dịch vụ công trực tuyến là gì?

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/12/2021


Dịch  vụ  công  trực  tuyến  là  dịch  vụ  hành  chính  công  và  các  dịch  vụ  khác  của cơ  quan  nhà nước được cung cấp cho các  tổ  chức, cá  nhân  trên  môi trường  mạng. Theo  hướng  dẫn  của  Bộ  Thông  tin  và  Truyền  thông  tại  Thông  tư  số  26/2009/TT-BTTTT  ngày 31/07/2009  về  việc  cung  cấp  thông  tin  và  đảm  bảo  khả  năng  truy  cập  thuận  tiện  đối  với  trang thông  tin  điện  tử  của  cơ  quan  nhà  nước,  chương  trình  dịch  vụ  công  trực  tuyến  được  triển  khai theo  4  mức  độ:

 1.  Dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  1:  là  dịch  vụ  đảm  bảo  cung  cấp  đầy  đủ  các  thông  tin  về  quy trình,  thủ  tục;  hồ  sơ;  thời  hạn;  phí  và  lệ  phí  thực  hiện  dịch  vụ. 

2.  Dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  2:  là  dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  1  và  cho  phép  người sử  dụng  tải  về  các  mẫu  văn  bản  và  khai  báo  để  hoàn  thiện  hồ  sơ  theo  yêu  cầu.  Hồ  sơ  sau  khi hoàn  thiện  được  gửi  trực  tiếp  hoặc  qua  đường  bưu  điện  đến  cơ  quan,  tổ  chức  cung  cấp  dịch  vụ. 

3.    Dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  3:  là  dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  2  và  cho  phép  người sử  dụng  điền  và  gửi  trực  tuyến  các  mẫu  văn  bản  đến  cơ  quan,  tổ  chức  cung  cấp  dịch  vụ.  Các giao  dịch  trong  quá  trình  xử  lý  hồ  sơ  và  cung  cấp  dịch  vụ  được  thực  hiện  trên  môi  trường  mạng. Việc  thanh  toán  lệ  phí  (nếu  có)  và  nhận  kết  quả  được  thực  hiện  trực  tiếp  tại  cơ  quan,  tổ  chức cung  cấp dịch  vụ. 

4.  Dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  4:  là  dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  3  và  cho  phép  người sử  dụng  thanh  toán  lệ  phí  (nếu  có)  được  thực  hiện  trực  tuyến.  Việc  trả  kết  quả  có  thể  được  thực hiện  trực  tuyến,  gửi  trực  tiếp  hoặc  qua  đường  bưu  điện đến  người  sử  dụng. 

Xem thêm