Được tạo bởi Blogger.

PAR Index - Chỉ số cải cách hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện)

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh: được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần.

1- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần.
2- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần. 
3- Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. 
4- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần. 
5- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. 
6- Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần. 
7- Hiện đại hóa hành chính: 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần. 
8- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 4 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần.
Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100 điểm, trong đó điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 37.5/100 điểm đối với Chỉ số CCHC cấp bộ và 35.5/100 điểm đối với Chỉ số CCHC cấp tỉnh.
Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" (Xem toàn văn tại đây hoặc Tại đây).
- Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 28/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"; 
- Công văn số 23/BNV-CCHC ngày 04/01/2022 của Bộ Nội vụ V/v triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2021, 
Kết quả Chỉ số CCHC 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: 
Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 03 tỉnh, thành phố. 
Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 59 tỉnh, thành phố.
Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 01 tỉnh, thành phố. 

ĐIỆN BIÊN:

- Văn bản số 2300/SNV-CCHC ngày 31/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.
Văn bản số 1051/UBND-KSTT 12/04/2022 của UBND tỉnh Điện Biên V/v triển khai thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Báo cáo số 1428/BC-SNV ngày 25/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Phân tích kết quả Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Sipas) và kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2021 tỉnh Điện Biên (Sipas năm 2021 của tỉnh Điện Biên đạt 87,15% tăng 0,6% so với năm 2020). Kết quả PAR Index - Chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh Điện Biên đạt 87,11/100 điểm, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 01 bậc so với năm 2020. Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2021 bảo đảm vị trí trong nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, số điểm đạt được cao hơn điểm trung bình của cả nước (86,37%). 
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo