Công cụ tìm file Search Everything

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/22/2021

Everything là một công cụ tìm kiếm tên tệp dành cho Windows.

"Everything" là gì: là công cụ tìm kiếm định vị các tệp và thư mục theo tên tệp ngay lập tức cho Windows. Không giống như tìm kiếm của Windows, "Everything" ban đầu hiển thị mọi tệp và thư mục trên máy tính của bạn

Xem thêm