Thông tin về sửa đổi Luật đất đai 2013

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/10/2016

Tham khảo Thông tin về Dự thảo sửa đổi Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ 01/7/2014 tai Vneconomy.vn
Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh dành một điều (điều 3) để sửa đổi, bổ sung 10 điều của Luật Đất đai. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là nội dung đầu tiên được sửa đổi.

Điều 52 luật hiện hành quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
Ngoài điều 52, một số quy định của các điều 58, 73, 118, 149, 167, 174, 175, 183 và 210 cũng được sửa đổi.

Xem thêm