Tiêu chuẩn Trưởng phòng tương đương trong các cơ quan chuyên môn

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/03/2016

I. TIÊU CHUẨN TRƯỞNG PHÒNG
1. Vị trí và chức năng
Trưởng phòng cấp Sở là công chức lãnh đạo đứng đầu một phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng do mình phụ trách.
2. Nhiệm vụ
2.1. Trưởng phòng có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách, cụ thể là:
- Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách;
- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cửa địa phương về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;
- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ;
- Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ;
- Tổ chức công tác tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo, lưu trữ về lĩnh vực được phân công phụ trách.
2.2. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ quan về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
2.3. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.
2.4. Quản lý cán bộ, công chức trong phòng theo phân công, phân cấp. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao theo quy định.
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Phẩm chất
3.1. Có tinh thần yêu nước, tận tuy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thể hiện bằng hiệu quả và chất lượng công tác được giao.
3.2. Có bản lĩnh vững vàng, dám nghe dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Làm việc có hiệu quả, phong cách làm việc trung thực, dân chủ.
Có ý thức tổ chức kỷ luật, không vi phạm luật pháp và các qui định của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Có tính thần đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, đồng sự, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
4. Năng lực
4.1. Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
4.2. Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp kinh tế- kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của sở, ngành.
4.3. Có năng lực tổ chức, điều hành cán bộ, công chức trong phòng và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.
4.4. Có khả năng quy tụ, đoàn kết tập hợp quần chúng.
5. Hiểu biết
5.1. Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và của địa phương.
5.2. Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.
5.3. Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.
5.4. Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được giao, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.
6. Trình độ
6.1. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên trở lên, tốt nghiệp Đại học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được phân công.
6.2. Trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên.
6.3. Biết một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Thái Lan, Lào) ở trình độ B. Đối với huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích học và sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ công tác.
6.4. Đã được bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.
6.5. Sử dụng thành thạo máy tính và thiết bị văn phòng phục vụ công tác.
7. Các tiêu chuẩn khác
7.1. Có 5 năm công tác trong ngành trở lên, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
7.2. Khi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 đối với nữ.
7.3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm