Thu hồi bồi thường đất rừng

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/17/2016

Đối với đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất:
Theo thông tư 49/2010/QH12 của Quốc Hội thì thu hồi từ 50ha đất rừng phòng hộ trở lên phải báo cáo lên Quốc Hội.
Dưới 50 ha chưa thấy quy định trình cấp nào quyết định.

Quy định thu hồi theo Điều 69 Luật đất đai năm 2013

Xem thêm