Nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất trúng đấu giá

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/04/2015

- Theo quy định tại Điều 68, Điều 111, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 thì:
(i) đất thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư hoặc giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý; đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất thì giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất;
(ii) điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất là đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm và đất đã GPMB;
(iii) Quỹ phát triển đất của địa phương thực hiện ứng vốn cho việc bồi thường, GPMB và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư Liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thì: 1. Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, trong đó có một phần diện tích để đấu giá quyền sử dụng đất thì Trung tâm có trách nhiệm thực hiện bồi thường, GPMB theo mục đích sử dụng của đất bị thu hồi theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí chi trả bồi thường, GPMB ứng từ Quỹ phát triển đất. Sau khi tạo được mặt bằng sạch thì Trung tâm tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất theo mục đích sử dụng mới theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
   - Về xác định giá khởi điểm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất:
Tại Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC đã hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng được xác định phù hợp với mục đích của khu đất đấu giá. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc thuê đất có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
            Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, Trung tâm phát triển quỹ đất khi tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất không phải nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất của khu đất được đấu giá.

Xem thêm