Quy định về "hiến" đất, "mượn" đất, "hoán đổi" đất làm công trình công cộng

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/30/2015

1. "Hiến" đất
- Luật đất đai không quy định về trường hợp "hiến" đất. Tuy nhiên người có đất tự nguyện "hiến" đất cho cơ quan nhà nước để thực hiện công trình phục vụ lợi ích công cộng thì sẽ không được bồi thường về đất, hỗ trợ, tái định cư. Thủ tục thực hiện theo quy định đối với Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Khoản 4 Điều 146 Luật đất đai năm 2013 quy định: Cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ thì việc tự nguyện góp quyền sử dụng đất, bồi thường hoặc hỗ trợ do cộng đồng dân cư và người sử dụng đất đó thỏa thuận.
Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013, Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quy định:
Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
2. "Hoán đổi" đất
- Trường hợp "hoán đổi" đất làm công trình công cộng. Đất được thu hồi theo Điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật đất đai 2013, nằm trong danh mục thu hồi đất theo Điều 61, 62 Luật đất đai 2013; được bồi thường "bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi" tại khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013, thẩm quyền thu hồi theo Điều 66 Luật đất đai, giao đất theo Điều 59 Luật đất đai.
Việc "hoán đổi" đất nếu không đúng quy trình theo quy định có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, việc giải quyết, xử lý mất nhiều thời gian...
3. "Mượn đất"
Người sử dụng đất muốn thực hiện quyền của mình (trong đó có quyền cho mượn đất) sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013. Căn cứ theo quy định thì việc cho mượn đất sẽ không bắt buộc mảnh đất đó phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ là căn cứ hợp pháp để pháp luật công nhận quyền sử dụng đối với mảnh đất.
Quy trình, thủ tục cho "mượn" đất không đúng quy định, nếu không chứng minh được quyền sử dụng đất đã cho mượn thì cơ sở để đòi lại rất khó khăn, phức tạpCơ sở xem xét giải quyết: Điều 7, Điều 8, Điều 65 Luật đất đai 2013.

Xem thêm