In 2 mặt

NGUYỄN VĂN BÁCH
7/10/2015

Các bước in tài liệu có 10 trang:
- Bước 1: 
Tại Page rarge: All; Print: Even pages; OK


- Bước 2: Lật ngước xếp giấy
Tại Page rarge: Pages: 9-1; Print: Odd pages.Xem thêm