Sử dụng kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư

NGUYỄN VĂN BÁCH
7/07/2015

Chi lương và phụ cấp kiêm nhiệm trường hợp thuê nhân công (nếu có):
Tại khoản 7 Điều 4 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên quy định: theo nhiệm vụ thực tế và nằm trong phạm vi nguồn kinh phí được trích được phép thuê nhân công và chi trả tiền thuê nhân công cho phù hợp.
Tại Quyết định số: 45/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND, ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quy định:
- Bổ sung khoản 2 Điều 5 của Quy định kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ- UBND như sau: “Cụ thể các khoản chi lương và phụ cấp kiêm nhiệm như sau:


- Chi lương cho lực lượng chuyên trách (kể cả lương của hợp đồng nhân viên Ban BT GPMB chuyên trách huyện, thị xã) và chi phụ cấp kiêm nhiệm cho lực lượng bán chuyên trách theo Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền (Bao gồm: Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chuyên viên giúp việc của Hội đồng, …) không áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm cho chức danh Trưởng Ban BT GPMB các huyện, thị do thủ trưởng của một đơn vị khác kiêm nhiệm.

- Tiền lương cho cán bộ chuyên trách làm công tác bồi thường áp dụng theo quy định về chế độ tiền lương hiện hành. 

Trường hợp chức danh Trưởng Ban BT GPMB các huyện, thị do thủ trưởng một đơn vị khác kiệm nhiệm thì mức kiêm nhiệm thực hiện theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

Khoản kinh phí này là kinh phí sử dụng để chi cho hoạt động thường xuyên của Ban BT GPMB huyện, thị (hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng BT GPMB) kể cả chi phụ cấp kiêm nhiệm cho lực lượng bán chuyên trách theo Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, đối với phần kinh phí này nếu Ban BT GPMB huyện, thị (hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng BT GPMB) sử dụng tiết kiệm được tăng thu nhập tương ứng theo loại hình đơn vị sự nghiệp đã phân loại.”


Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý nội dung chi, mức chi và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cụ thể về mức trả lương đối với trường hợp hợp đồng

9
Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) tại Khoản 9 Điều 4 TT 57/2010/TT-BTC: a) Hợp đồng dài hạn 12 tháng trở lên:
đồng/người/tháng
Hệ số bậc lương
Tiền công lao động được trả ngang bằng lương với người lao động trong biên chế

 b) Hợp đồng lao động ngắn hạn dưới 12 tháng:

Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn về hợp đồng lao động hiện hành.

 - Nhân viên hành chính
đồng/người/tháng
1,53 lần
mức lương cơ sở
Áp dụng cho những người lao động có 5 năm kinh nghiệm được Hợp đồng lao động ngắn hạn dưới 12 tháng có hệ số bậc lương tương ứng bậc 2

 - Chuyên viên kỹ thuật
đồng/người/tháng
2,67 lần
mức lương cơ sở

 - Lái xe
đồng/người/tháng
2,23  lần
mức lương cơ sở
10
Chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:


Trước đây TP HCM có quy địnhTiền lương và các khoản phụ cấp lương của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận - huyện: thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ tiền lương, phụ cấp trong các đơn vị sự nghiệp có thu (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và các Thông tư: số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006; số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Việc quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư:

Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án, Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm báo cáo quyết toán toàn bộ khoản kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Điểm D Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 57/2010/TT-BTC)
- Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với chủ đầu tư bằng phiếu thu hoặc bằng hợp đồng công việc với chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư quyết toán quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với Kho bạc nhà nước bằng phiếu thu của đơn vị có chức năng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trường hợp chi bằng tiền mặt) hoặc bằng giấy chuyển khoản (trường hợp chuyển khoản kèm theo giấy đề nghị nộp tiền của đơn vị thực hiện bồi thường GPMB) hoặc hợp đồng công việc giữa đơn vị thực hiện tổ chức bồi thường GPMB với chủ đầu tư.

Xem thêm