Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở

NGUYỄN VĂN BÁCH
7/05/2015

Chính sách bồi thường từ ngày 01/7/2014 theo Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Chính sách bồi thường trước ngày 01/7/2014


Các hộ gia đình bị thu hồi đất ở đã được cấp GCNQSDĐ hoặc có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền, các phần diện tích thực tế tăng so với GCNQSDĐ được chính quyền địa phương xác nhận là sai sót trong quá trình đo đạc, đất sử dụng ổn định không tranh chấp không lấn chiến thì được bồi thường theo quy định tại khoản Khoản 2, 3, 4 Điều 47 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP (Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).
 Các hộ gia đình chưa có GCNQSDĐ nhưng được chính quyền địa phương xác nhận sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, không tranh chấp, không lấn chiếm tại thời điểm sử dụng đất không vi phạm Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP (Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường 100% tiền đất.
Các hộ gia đình không có GCNQSDĐ, có nguồn gốc sử dụng trong khoảng thời gian từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, sinh sống ổn định đến khi có thông báo thu hồi đất; được chính quyền địa phương xác nhận là đất không có tranh chấp, có ranh giới rõ ràng không vi phạm Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP được bồi thường trong hạn mức quy định nhưng không vượt quá diện tích thu hồi và phải khấu trừ nghĩa vụ tài chính bằng 50% giá đất ở. Phần diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở và phần diện tích có vườn ao trong cùng thửa đất không được công nhận là đất ở thì được hỗ trợ bằng 35% giá đất ở cùng thửa đất đó. Trường hợp này áp dụng chính sách theo Luật đất đai từ 01/7/2014 thì áp dụng Điều 11 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Đối với hộ xây nhà trên đất nông nghiệp, được nhà nước giao từ năm 1994, UBND nhân cấp huyện xem xét bồi thường bằng mức hỗ trợ như đối với trường hợp các hộ gia đình không có GCNQSDĐ, và được cấp GCNQSDĐ trên diện tích đất nông nghiệp còn lại để làm đất ở.
Nguyễn Văn Bách

Xem thêm