Mẫu quyết định thu hồi đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/10/2015

Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 


Xem thêm