Xây dựng dự toán, đơn vị có phần thu sử dụng không hết từ nguồn thực hiện bồi thường, GPMB

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/29/2015

Tại Thông tư 57/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính không hướng dẫn cụ thể việc quyết toán phần thu từ khoản 2% kinh phí tổ chức giải phóng mặt bằng của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh. Tôi đang hướng dẫn đơn vị xây dựng dự toán, đơn vị có phần thu sử dụng không hết từ nguồn thu 2% này nhưng không biết hạch toán và sử dụng như thế nào? Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể để tôi hướng dẫn đơn vị

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì:

- Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân chia mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án để sử dụng cho hoạt động của Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng thẩm định, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh cho phù hợp đối với trường hợp tại địa phương có thành phần Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh.

- Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện; Tổ chức phát triển quỹ đất) có trách nhiệm lập dự án, sử dụng và báo cáo quyết toán toàn bộ khoản kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án đã được nhận và sử dụng với cơ quan tài chính để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (gồm kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sử dụng cho hoạt động của Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng thẩm định, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh).

- Vì vậy, trường hợp thành phố Hà Nội có thành lập ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, nếu số chi thực tế sử dụng cho hoạt động của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh của dự án, tiểu dự án theo quyết toán được duyệt ít hơn số kinh phí đã nhận thì phần chênh lệch được chuyển trả cho chủ đầu tư (Chủ đầu tư phải điều chỉnh quyết toán kinh phí sử dụng cho hoạt động của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh theo số chi thực tế) hoặc hoàn trả Quỹ phát triển đất, Kho bạc nhà nước (đối với trường hợp ứng vốn từ quỹ phát triển đất hoặc từ Kho bạc nhà nước để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

Xem thêm