Được tạo bởi Blogger.

Ứng vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng

Kinh gửi: Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính Ngày 16/6/2014 Bộ Tà chính ban hành thông từ số 76/2014/TT- BTC hướng dân một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Trong đó khoản 1 Điều 11 quy định: "Đối với trường hợp giao đất thông qua hình thức đấu giá, việc hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước". Vậy đề nghị Bộ hướng dẫn: 1. Việc hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Vậy quy định trên tại thông tư nào? 2.Trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng trên khu đất đấu giá, phí ứng vốn ( nếu có) có được trừ vào tiền sử dụng đất trươc khi nộp ngân sách hay không? Số tiền được trừ thực hiện ghi thu ghi số được trừ vào ngân sách có được không ?
Trả lời:
1. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì ứng vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để giao đất do Quỹ phát triển đất thực hiện hoặc người được Nhà nước giao đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Người được Nhà nước giao đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp khi được nhà nước giao đất. Việc hoàn trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất được thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và việc điều hành ngân sách của địa phương theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.
2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 13 Quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất thì phí ứng vốn không thuộc nội dung được hoàn vốn ứng trước hoặc trừ vào tiền sử dụng đất trước khi nộp ngân sách./.
Văn bản liên quan: 45/2014/NĐ-CP; 59/2003/TT-BTC
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo