Được tạo bởi Blogger.

Chuyển tiền bồi thường GPMB vào TK kho bạc hay ngân hàng

Tôi có câu hỏi như sau kính mong các anh, chị ở tổ tư vấn giúp đỡ: Nhà tôi nằm trên QL 50 H.Bình Chánh.Đường QL 50 mở rộng lộ đường trong đó nhà tôi bị giải tỏa phần trước sân.Năm 2012 vì tôi thấy số tiền đền bù chưa thỏa đáng .Khi tôi hỏi nếu tôi không chấp nhận thì số tiền trên sẽ đi đâu, thì Ban đền bù nói sẽ chuyển vào ngân hàng .Đến năm 2013 thì tôi chấp nhận số tiền đền bù trên.Nhưng khi tôi hỏi Ban đền bù H.Bình Chánh số tiền lãi của số tiền đền bù thì họ nói không có tiền lãi vì tiền đã chuyển qua kho bạc.Nhờ anh chị tư vấn giúp đỡ dùm tôi.Chân thành cảm ơn.
Trả lời:
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại ngân hàng; tuy nhiên, điểm đ khoản 2 Điều 41 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2009) đã bãi bỏ nội dung nêu tại khoản 3 Điều 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.
 Theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) thì trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.
Như vậy, từ thời điểm Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/10/2009) đến ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (01/7/2014) thì pháp luật không có quy định về nội dung này.
- Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013 của Chính phủ thì việc hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.
Do nội dung câu hỏi của độc giả liên quan đến chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phát sinh từ thời điểm 01/10/2009 đến 01/7/2014 thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên Bộ Tài chính đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo