Trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất bồi thường – GPMB tỉnh An Giang

NGUYỄN VĂN BÁCH
1/04/2015

THU HỒI, BỒI THƯỜNG – GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1. Thành phần hồ sơ:
    - Văn bản của Doanh nghiệp đề nghị thực hiện công tác thu hồi đất bồi thường – GPMB (mẫu số 4).
    - Văn bản đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
    - Hồ sơ pháp nhân của Doanh nghiệp, nhà đầu tư (đã nộp để được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đầu tư).
    - Hồ sơ thể hiện hoặc cam kết về năng lực tài chính do Doanh nghiệp lập và tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính trung thực;
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ sao.
a) Trình tự, thủ tục thực hiện:
TT
Thủ tục
Trình tự thực hiện
Thời gian
1

Thông báo chủ trương thu hồi đất
- Kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh  – Doanh nghiệp  – UBND cấp huyện về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án (mẫu số 5a).
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh  dự thảo tờ trình gửi Chi cục Quản lý đất đai xem xét;
- Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình, trình UBND tỉnh về việc Thông báo chủ trương thu hồi đất.
14 ngày
2
Trích đo bản đồ hiện trạng, bản đồ thu hồi đất (nếu có)
Doanh nghiệp (hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh) hợp đồng với VPĐKĐ&TTTNMT thực hiện theo hồ sơ có xác định mốc biên của dự án. Đơn vị đo lập hồ sơ và sản phẩm cho khu đất gồm: 
- Bản đồ hiện trạng; Sổ dã ngoại khu đất;
- Danh sách đối chiếu với hồ sơ địa chính;
- Bản đồ thu hồi đất (nếu có) kèm theo sổ mục kê (theo hồ sơ địa chính hiện trạng).
14 ngày
3

Xét duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Thành lập Hội đồng bồi thường của dự án; Tổ chuyên trách giúp việc
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gửi Doanh nghiệp để duyệt cùng với dự án đầu tư (mẫu số 6)
Trong 5 ngày


Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh lập phương án tổng thể gửi UBND huyện xét duyệt phương án tổng thể cho các trường hợp còn lại.Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh có văn bản đề nghị UBND cấp huyện
- Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường dự án; và
- Quyết định thành lập tổ chuyên trách giúp việc.

4
Công bố  chủ trương thu hồi đất; giá chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;  thời gian kế hoạch thực hiện bồi thường - GPMB
- Lãnh đạo Hội đồng bồi thường chủ trì cuộc họp với các hộ dân;
- Tổ chuyên trách ghi nhận Biên bản họp dân (mẫu số 7); kèm danh sách các hộ dự họp có ký tên xác nhận và ghi ý kiến (nếu có) và xác nhận của UBND xã.
5 ngày
5
Đo đạc kiểm kê, giám định hiện trạng nhà, đất … từng đối tượng trong khu vực dự án
- Tổ chuyên trách hướng dẫn hộ dân viết Tờ tự kê khai ký tên xác nhận của  từng hộ hoặc lăn tay (mẫu số 8);
- Tổ chuyên trách lập Biên bản kiểm kê (mẫu số 9) gửi UBND xã xác nhận về nguồn gốc nhà, đất và tình trạng sử dụng, tính chất pháp lý của đất và tài sản trên đất của tất cả các đối tượng trong khu vực dự án.
30 ngày
6
Niêm yết, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Tổ chuyên trách dự thảo phương án (mẫu số 10) kèm các biểu chi tiết tổng hợp cho phương án;
5 ngày


- Tổ chuyên trách niêm yết dự thảo phương án tại UBND xã. Sau 20 ngày tiếp nhận ý kiến góp ý bằng văn bản và ý kiến các hộ dân tại cuộc họp kết thúc việc niêm yết (mẫu sô 11).
- Hội đồng bồi thường tổ chức buổi họp với tất cả các hộ dân về ý kiến góp ý đối với phương án của người có đất bị thu hồi; cùng với các nội dung giải đáp thắc mắc các kiến nghị đối với giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Tổ chuyên trách hoàn chỉnh biên bản cho 02 nội dung trên.
Ít nhất 20 ngày
7
Hoàn chỉnh phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Hội đồng bồi thường trình phê duyệt bổ sung về giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được các đối tượng thống nhất sau khi họp dân lấy ý kiến về phương án.
15 ngày- Tổ chuyên trách hoàn chỉnh lại Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kèm bảng biểu chi tiêt, tổng hợp dự toán cho phương án sau khi được chấp thuận bổ sung giá, chính sách.
- Hội đồng bồi thường họp thông qua phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư (kèm biên bản).
- Hội đồng bồi thường lập tờ trình, Chủ tịch Hội đồng bồi thường ký tờ trình gửi thẩm định, phê duyệt phương án.
7 ngày
8


Gửi thẩm định phương án; Trình phê duyệt phương án
Chi cục Quản lý đất đai thẩm định phương án lập Báo cáo kết quả thẩm định kèm bảng biểu chi tiết, tổng hợp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường ký Tờ trình trình phê duyệt phương án kèm bảng biểu chi tiết tổng hợp;
- UBND tỉnh Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gắn với  thủ tục thẩm định PABT
15 ngày
9
Công khai phương án bồi thường được duyệt; Thông báo thời gian kế hoạch chi trả bồi thường và bố trí tái định  cư.
Ban hành Quyết định thu hồi đất; quyết định chi trả bồi thường
Tổ chuyên trách niêm yết Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trong      5 ngày


- Phòng Tài nguyên và Môi trường soạn thảo trình UBND huyện Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
- Tổ chuyên trách soạn thảo trình chủ tịch UBND huyện Quyết định chi trả bồi thường đối với từng hộ.- Tổ chuyên trách lập danh sách trình chủ tịch Hội đồng bồi thường và Doanh nghiệp về việc chi trả, gửi danh sách đến Kho bạc Nhà nước nhờ chi hộ

10

Chi trả bồi thường cho các đối tượng thụ hưởng theo phương án được duyệt;

Nhận bàn giao giấy tờ về quyền sử dụng đất;

Lập biên bản về thời gian tiếp nhận mặt bằng từ các đối tượng.
- Kho bạc Nhà nước chi bồi thường cho các đối tượng theo danh sách Hội đồng bồi thường đã gửi, khi nhận tiền:
+ Kho bạc Nhà nước lập chứng từ chi bồi thường đối với từng hộ (Phiếu chi) có ký tên hoặc lăn tay của các hộ;
+ Đồng thời các hộ ký tên hoặc lăn tay trên danh sách.  
- Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận giấy tờ về quyền sử dụng đất, hẹn trả lại giấy chứng nhận đối với các phần thửa bị thu hồi một phần. 
- Tổ chuyên trách lập Biên bản giao nhận mặt bằng từ các đối tượng đã nhận tiền bồi thường (nêu rõ thời điểm bàn giao, mặt bằng sạch) chuyển biên bản về UBND xã xác nhận.
Trong     10 ngày
11
Xử lý cáckhiếu nại vềquyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường;

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (nếu có)
- Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện giải quyết các khiếu nại về quyết định thu hồi đất, quyết định chi bồi thường,
- Hội đồng bồi thường, UBND xã xem xét, đề xuất quyết định cưỡng chế thu hồi đất (nếu có) đối với các trường hợp không chấp hành Quyết định thu hồi đất.
30 ngày
12
Lập phương án; tổ chức thực hiện phương án bồi thường bổ sung (nếu có)
Hội đồng bồi thường theo dõi việc thực hiện chi trả bồi thường, chỉ đạo:
- Tổ chuyên trách thực hiện kiểm đếm bổ sung các trường hợp còn thiếu sót và rà soát các nội dung giải quyết khiếu nại của UBND huyện … có phát sinh chi phí bồi thường (mẫu số 12).
- Tổ chuyên trách lập phương án bồi thường bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt (bước 8);
- Tổ chuyên trách tham mưu Hội đồng bồi thường thực hiện phương án bổ sung theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (trình tự thự hiện như bước 9, 10).
15 ngày13
Hoàn ứng, thanh toán, kinh phí bồi thường, quyết toán (nếu có)
- Tổ chuyên trách tập hợp hồ sơ, chứng từ lập biểu mẫu để thanh toán kinh phí bồi thường với Doanh nghiệp.
- Trường hợp kinh phí bồi thường có tạm ứng từ nguồn Ngân sách. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước hoàn ứng và quyết toán kinh phí bồi thường với cơ quan Tài chính đối với số tiền tạm ứng (nếu có)
Trong 30 ngày sau khi hoàn tất công tác bồi thường
14
Quản lý khu đất đã bồi thường; Chuẩn bị các thủ tục để giao đất cho Doanh nghiệp triển khai dự án
- UBND xã và Tổ chuyên trách chịu trách nhiệm quản lý khu đất tại thực địa cho đến khi bàn giao đất cho Doanh nghiệp;
- Tổ chuyên trách tham mưu UBND huyện về Giấy xác nhận đã thu hồi, bồi thường để gửi Doanh nghiệp  lập thủ tục giao đất, cho thuê đất (theo mẫu quy định tại QĐ 45/2010). Chuẩn bị biên bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Doanh nghiệp (mẫu số 13).


Hội đồng bồi thường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Doanh nghiệp ký kết Biên bản bàn giao toàn bộ mặt bằng tại thực địa và ranh mốc cho Doanh nghiệp triển khai dự án.
Sau khi Doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Trong          02 ngày
b) Kết quả của quy trình:
- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân của UBND huyện;
- Quyết định chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND huyện;
- Chứng từ chi hộ bồi thường của Kho bạc Nhà nước đối với từng đối tượng;
- Biên bản giao nhận mặt bằng từ các đối tượng;
- Giấy xác nhận hoàn tất công tác thu hồi đất chi tiết của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; của phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Biên bản bàn giao mặt bằng tại thực địa của Hội đồng bồi thường hoặc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho Doanh nghiệp;
c) Thời gian thực hiện quy trình:
- Tổng thời gian thực hiện quy trình khoảng 06 tháng cho các dự án có chi phí bồi thường lớn trên 50 tỷ, trên 50 đối tượng.
- Đối với các dự án nhỏ, trung bình thời gian thực hiện ngắn hơn khoảng 04 tháng, do thực hiện được song song các trình tự nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục.
d) Phí, chi phí, lệ phí:
- Chi phí tổ chức bồi thường: gồm chi phí thẩm định phương án và chi phí của tổ chức của Hội đồng bồi thường hoặc Tổ chức Phát triển Quỹ đất theo Quyết định 2129/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của UBND tỉnh.
Chi phí cho 01 phương án: (tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)  – 3 tỷ) * 1,5% + 60 triệu đồng.
- Chi phí đo đạc lập Bản đồ địa chính, bản đồ thu hồi đất (Doanh nghiệp chi trả theo hợp đồng với đơn vị đo).
- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất từ 250.000đồng đến 800.00đồng Doanh nghiệp chi trả theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh;
- Chi phí tách thửa, chỉnh lý biến động (nếu có) Doanh nghiệp chi trả theo Hợp đồng với Văn phòng Đăng ký đất cấp huyện.
e) Căn cứ pháp lý thực hiện quy trình: Luật đất đai 2013; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư 14/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2129/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 quy định mức thu và phân phối chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh.

Xem thêm