Không được điều hoà kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữa các dự án

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/01/2015

Tôi công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đã được giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006.Tôi có một số vấn đề còn chưa hiểu rõ xin được quý Bộ giải đáp như sau: a) Khi đã có Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường được duyệt (chi phí 2%), Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát, cấp vốn cho Chủ đầu tư (để chuyển cho Trung tâm PTQĐ) theo hình thức cấp tạm ứng ngân sách hay thực chi ngân sách?
b)Sau khi được quyết toán (KP 2%), nếu có chênh lệch do số chi thực tế thấp hơn số kinh phí thực nhận, thì khoản chênh lệch này theo quy định sẽ được hạch toán vào kết quả hoạt động của đơn vị, vậy khoản chênh lệch này có được được xem là nguồn tài chính thực hiện chế độ tự chủ và được sử dụng để chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ hay không? Việc quyết toán chi tiếp từ khoản chênh lệch này như thế nào?
c)Có được điều hòa KP 2% giữa các Phương án để sử dụng hay không?
Trả lời:
a) Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 9, Điều 10 Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước thì sau khi dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Kho bạc nhà nước thực hiện cấp vốn cho chủ đầu tư để chủ đầu tư tạm ứng cho Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hình thức cấp tạm ứng ngân sách nhà nước.
b) Trung tâm phát triển quỹ đất huyện nơi bạn đọc đang công tác là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; vì vậy, theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 57/2010/TT-BTC thì trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt ít hơn số kinh phí đã nhận thì phần chênh lệch được hạch toán vào kết quả hoạt động của đơn vị. Việc sử dụng kết quả hoạt động và báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất.
c) Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính thì không được điều hoà kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữa các dự án./.

Xem thêm