Phân loại nhóm gỗ tại Việt Nam

NGUYỄN VĂN BÁCH
7/29/2014  PHÂN LOẠI NHÓM GỖ TẠI VIỆT NAM
  Nhóm I
  SttTên gỗTên khoa họcTên địa phương
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  Bàng lang cườm
  Cẩm lai
  Cẩm lai Bà Rịa
  Cẩm lai Đồng Nai
  Cẩm liên
  Cẩm thị
  Dáng hương
  Dáng hương căm-bốt
  Dáng hương mắt chim
  Dáng hương quả lớn
  Du sam
  Du sam Cao Bằng
  Gỗ đỏ
  gụ
  Gụ mặt
  Gụ lau
  Hoàng đàn
  Huệ mộc
  Huỳnh đường
  Hương tía
  Lát hoa
  Lát da đồng
  Lát chun
  Lát xanh
  Lát lông
  Mạy lay
  Mun sừng
  Mun sọc
  Muồng đen
  Pơ mu
  Samu dầu
  Sơn huyết
  Sưa
  Thông ré
  Thông tre
  Trai (nam bộ)
  Trắc Nam bộ
  Trắc đen
  Trắc căm bốt
  Trầm hương
  Trắc vàng
  Lagerstroemia angustifolia Pierre
  Dalbergia Oliveii Gamble
  Dalbergia bariensis Pierre
  Dalbergia dongnaiensis Pierre
  Pantacme siamensis Kurz
  Diospyros siamentsis Warb
  Pterocarpus pedatus Pierre
  Pterocarpus cambodianus Pierre
  Pterocarpus indicus wild
  Pterocarpus macrocarpus Jurz
  Keteleeria davidiana Bertris Beissn
  Keteleeria calcaria Ching
  Pahudia cochinchinensis Pierre
  Sindora maritima Pierre
  Sindora cochinchinensis Baill
  Sindor tonkinensis A.Chev
  Cupressus funebris Endl
  Dalbergia sản phẩm
  Disoxylon loureiri Pierre
  Pterocarpus sản phẩm
  Chukrasia tabularis A.Juss
  Chukrasia sp
  Chukrasia sp
  Chukrasia var.quadrivalvis Pell
  Chukrasia var. velutina King
  Sideroxylon eburneum A.Chev
  Diospyros mun H.Lec
  Diospyros sp
  Cassia siamea lamk
  Fokienia hodginsii A.Henry et thomas
  Cunninghamia konishii Hayata
  Melanorrhoea laccifera Pierre
  Dalbergia tonkinensis Prain
  Ducampopinus krempfii H.Lec
  Podocarpus neriifolius D.Don
  Fugraea fragrans Roxb.
  Dalbergia cochinchinensis Pierre
  Dalbergia nigra Allen
  Dalbergia cambodiana Pierre
  Aquilaria Agallocha Roxb.
  Dalbergia fusca Pierre
  Cà gần

  Ngô tùng

  Hồ bì, cà te

  Gỗ mật
  Gỗ lau
  Nhóm II
  STTTên GỗTên khoa họcTên địa phương
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  Cầm xẻ
  Da đá
  Dầu đen
  Dinh
  Dinh gan gà
  Dinh khét
  Dinh mật
  Dinh thối
  Dinh vàng
  Dinh vàng hòa bình
  Dinh xanh
  Lim xanh
  Nghiến
  Kiền kiền
  Săng đào
  Sao xanh
  Sến mật
  Sến cát
  Sến trắng
  Táu mạt
  Táu núi
  Táu nước
  Táu mắt quỷ
  Trai ly
  Xoay
  Vấp
  Xilya dolabriformis Benth
  Xilya kerrii Craib et Hutchin
  Dipterocarpus sp
  Markhamia stipulata Seem
  Markhamia sp.
  Radermachera alata P.Dop
  Spuchodeopsis collignonii P.Dop
  Hexaneurocarpon briletii P.Dop
  Haplophragma serratum P.Dop
  Haplopharagma hoabiensis P.Dop
  Radermachera alata P.Dop
  Erythrophloeum fordii Oliv.
  Parapentace tonkinensis Gagnep
  Hopea pierrie Hance
  Hopea ferrea Pierre
  Homalium caryophyllaceum Benth
  Fassia pasquieri H.Lec
  Fosree cochinchinensis Pierre

  Vatica tonkinensis A.chev.
  Vatica thorelii Pierre
  Vatica philastreama Pierre
  Hopea sp
  Garcimia fagraceides A.Chev.
  Dialium cochinchinensis Pierre
  Mesua ferrea Linn
  Kiêng
  (Phía Nam)

  Nạp ốc
  Nai sai mét
  Dõi
  Nhóm III
  STTTên gỗTên Khoa họcTên địa phương
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20

  21
  22
  23
  24
  Bàng lang nước
  Bàng lang tía
  Bình linh
  Cà chắc
  Cà ổi
  Chai
  Chò chỉ
  Chò chai
  Chua Khét
  Chự
  Chiêu liêu xanh
  Dâu vàng
  Huỳnh
  Lát khét
  Lau táu
  Loại thụ
  Re mit
  Săng lẻ
  Sao đen
  Sao hải nam

  Tếch
  Trường mật
  Trường chua
  Vên vên vàng
  Lagerstroemia flos reginae Retz
  Lagerstroemia loudony taijm
  Vitex pubescens Vahl.
  Shorea Obtusa Wall
  Castanopsis indica A.DC.
  Shirea vulgaris Pierre
  Parashorea stellata Kury
  Shorea thorelii Pierre
  Chukrasia sp
  Litsea longipes Meissn
  Terminalia chebula Retz

  Heritiera cochinchinensis Kost
  chukrasia sp
  Vatica dyery King
  Pterocarpus sp
  Actinodaphne sinensis Benth
  Lagerstroemia tomentosa Presl
  Tepana odorata Roxb
  Hopea hainanensis Merr et chun

  Tchtona grandis Linn
  Paviesia anamonsis
  Nephelium chryseum
  Shorea hypochra Hance  Cà chí

  Dự


  Huẩn


  Sao lá to (Kiền kiền Nghệ Tĩnh)
  Gia tỵ


  Dên Dên
  Nhóm IV
  STTTên gỗTên khoa họcTên địa phương
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33

  34
  Bời lời
  Bời lời vàng
  Cá duối
  Chặc khế
  Chau chau
  Dầu mít
  Dầu lông
  Dầu song nàng
  Dầu trà beng
  Gội nếp
  Gội trung bộ
  gội dầu
  Giỏi
  Hà nu
  Hổng tùng

  Kim giao
  Kháo tía
  Kháo dầu
  Long não
  Mít
  Mỡ
  Re hương
  Re xanh
  Re đỏ
  Re gừng
  Sến bo bo
  Sến đỏ
  Sụ
  So do Công
  Thông ba lá
  Thông nàng
  Vàng tâm
  Viết

  Vên vên
  Litsea laucilimba
  Litsea Vang H.Lec
  Cyanodaphne cuneata Bl
  Disoxylon traslucidum Pierre
  Elacorarpus tomentorus DC
  Dipterocarpus artocarpifolius Pierre
  Dipterocarpus sp
  Dipterocarpus dyeri Pierre
  Dipterocarpus obtusifolius Teysm
  Aglaia gigantea Pellegrin
  Aglaia annamentsis Pelligrin
  Aphanamixis polystachia
  J.Vn.Parkr
  Talauma giổi A.Chev
  Ixonanthes cochinchinensis Pierre
  Darydium pierrei Hickel

  Podocarpus Wallichianus Presl
  Machilus odoraissima Nees
  Noghophoebe sp.
  Cinamomum camphora Nees
  Artocarpus integrifolia Linn
  Manglietia glauca Anet
  Cinamomum parhennoxylon

  Meissn
  Cinamomum tonkinensis Pitard
  Cinamomum tetragonum A.Chev.
  Litsea annanensis H.Lec
  Shorea hypochra Hance
  Shorea harmandi Pierre
  Phoebe cuneata Bl
  Brownlowia denysiana Pierre
  Pinus khasya Royle
  Podocarpus imbricatus Bl
  Manglietia fordiana Oliv.
  Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard H.J.Lam.
  Anisoptera cochinchinensis Pierre
  Côm lông

  Hoàng đàn gia


  Re vàng
  Dạ hương
  Chè xanh

  Lo bò
  Ngô ba lá
  Bạch tùng
  Nhóm V
  SttTên gỗTên khoa họcTên địa phương
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27

  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  Bản xe
  Bời lời giấy
  Ca bu
  Chò lông
  Chò xanh
  Chò xót
  Chôm chôm
  Chùm bao
  Cồng tía
  Cồng trắng
  Cồng chìm
  Dải ngựa
  Dầu
  Dầu rái
  Dầu chai
  Dầu đỏ
  Dầu nước
  Dầu sơn
  Giẻ gai
  Giẻ gai hạt nhỏ
  Ghẻ thơm
  Giẻ cau
  Giẻ cuống
  Giẻ đen
  Giẻ đỏ
  Gỉe mỡ gà
  Ghẻ xanh

  Giẻ sồi
  Giẻ đề xi
  Gội tẻ
  Hoàng linh
  Kháo mặt

  Kè đuôi dông
  Kẹn
  Lim vang
  Lõi thọ
  Muồng
  Muồng gân
  Mò gỗ
  Mạ sưa
  Nang
  Nhãn rừng
  Phi lao
  Re bàu
  Sa mộc
  Sau sau
  Săng táu
  Săng đá
  Săng trắng
  Sồi đá
  Sếu
  Thành ngạnh
  Tràm sừng
  Tràm tía
  Thíc
  Thiều rừng
  Thông đuôi ngựa
  Thông nhựa
  Tô hạp điện biên
  Vải guốc
  Vàng kiêng
  Vừng
  Xà cừ
  Xoài
  Albizzia lucida Benth
  Litsea polyantha Juss
  Pleurostylla oppposita merr. et Mat
  Dipterocarpus pilosus Roxb
  Terminalia myriocarpa Henrila
  Schima crenata Korth
  Nephenlium bassacense Pierre
  Hydnocarpus anthelminthica Pierre
  Callophyllum saigonensis Pierre
  Callophyllum dryobalanoides Pierre
  Callophyllum sp.
  Swietenia mahogani Jaco
  Dipterocarpus sp.
  Dipterocarpus alatus Roxb.
  Dipterocarpus intricatus Dyer
  Dipterocarpus duperreanus Pierre
  Dipterocarpusjourdanii Pierre
  Dipterocarpus tugerculata Roxb.
  Castanopsis tonkinensis Seen
  Castanopsis chinensis Hance
  Quercus sp.
  Quercus platycalyx Hickel et camus
  Quercus chrysocalyz Hickel et camus
  Castanopsis sp.
  Lithocarpus ducampii Hickel et A.camus
  Castanopsis echidnocarpa A.DC
  Lithocarpus pseudosundaica (Kickel et A. Camus) Camus
  Lithocarpus tubulosa Camus
  Castanopsis brevispinula Hickel et camus
  Aglaia sp.
  Peltophorum dasyrachis Kyrz
  Cinamomum sp
  Nephelium sp
  Makhamie cauda-felina Craib
  Aesculus chinensis Bunge
  Peltophorum tonkinensis Pierre
  Gmelina arborea Roxb.
  Cassia sp
  Cassia sp
  Cryptocarya obtusifolia Merr
  Helicia cochinchinensis Lour
  Alangium ridley king
  Nepphelium sp
  Casuarina equisetifolia Forst.
  Cinamomum borusifolum nees
  Cunninghamia chinensis R.Br
  Liquidambar formosana hance

  Xanthophyllum colbrinum Gagnep
  Lophopetalum duperreanum Pierre
  Lithocarpus cornea Rehd
  Celtis australis persoon
  Cratoxylon formosum B.et H.
  Eugenia chalos Ganep
  Sysygium sp
  Acer decandrum Nerrill
  Nephelium lappaceum Linh
  Pinusmassonisca Lamert
  Pinusmerkusii J et Viers
  Altmgia takhtadinanii V.T.Thai
  Mischocarpus sp
  Nauclea purpurea Roxb.
  Careya sphaerica Roxb.
  Khaya senegalensis A.Juss
  Mangifera indica Linn.
  Sồi vàng

  Gội gác


  Khé


  Lim xẹt

  Muồng cánh dán

  Dương liễu


  Táu hậu  Sồi ghè
  Áp ảnh  Thích 10
  Vải thiều
  Thông tàu
  Thông ta
  Nhóm VI
  STTTên gỗTên khoa họcTên địa phương
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  Ba khía
  Bạch đàn chanh
  Bạch đàn đỏ
  Bạch đàn liễu
  Bạch đàn trắng
  Bứa lá thuôn
  Bứa nhà
  Bứa núi
  Bồ kết giả
  Cáng lò
  Cầy
  Chẹo tía
  Chiêu liêu
  Chò nếp
  Chò nâu
  Chò nhai
  Chò ổi
  Da
  Đước
  Hậu phát
  Kháo chuông
  Kháo
  Kháo thối
  Kháo vàng
  Khế
  Lòng mang
  Mang kiêng
  Mã nhâm
  Mã tiền
  Máu chớ
  Mận rừng
  Mắm
  Mắc niễng
  Mít nài
  Mù u
  Muỗm
  Nhọ nồi
  Nhội
  Nọng heo
  Phay
  Quao
  Quế
  Quế xây lan
  Ràng ràng đá
  Ràng ràng mít
  Ràng rằng mặt
  Ràng ràng tía
  Re
  Sâng
  Sấu
  Sấu tía
  Sồi
  Sồi phăng
  Sồi vàng mép
  Săng bóp
  Trám hồng
  Tràm
  Thôi ba
  Thôi chanh
  Thị rừng
  Trín
  Vẫy ốc
  Vàng rè
  Vối thuốc
  Vù h ương
  Xoan ta
  Xoan nhừ
  Xoan đào
  Xoan mộc
  Xương cá
  Cophepetalum wallichi Kurz
  Eucalyptus citriodora Bailey
  Eucalyptus robusta Sm.
  Eucalyptus tereticornis Sm.
  Eucalyptus camaldulensis Deh.
  Garcinia oblorgifolia Champ
  Garcinia loureiri Pierre
  Garcinia Oliveri Pierre
  Albizzia lebbeckoides Benth
  Butula alnoides Halmilton
  Ivringia malayana Oliver
  Engelhardtia chrysolepis hance
  Terminalia chebula Roxb.

  Dipterocarpus tonkinensis A.Chev
  Anogeissus acuminata Wall
  Platanus Kerrii
  Cerlops divers
  Rhizophora conjugata Linh
  Cinamomum iners Reinw
  Actiondaphne sp.
  Symplocos ferruginea
  Machilus sp.
  Machilus bonii H.Lec
  Averrhao carambola Linn.
  Pterospermum diversifolium blume
  Pterospermum truncatolobatum Gagnep

  Strychosos nux – Vomica Linn.
  Knemaconferta var tonkinensis Warbg.
  Pranus triflora
  Avicenia officinalis Linn.
  Eberhardtia tonkinensis H.Lec.
  Artocarpus asperula Gagret
  Callophyllum inophyllum Linn.
  Mangifera foetida Lour.
  Diospyros erientha champ
  Bischofia trifolia Bl.
  Holoptelea integrifolia Pl
  Duabanga sonneratioides Ham.
  Doliohandrone rheedii Seen
  Cinamomum cassia Bl.
  Cinamomum Zeylacicum Nees
  Ormosia pinnata
  Ormosia balansae Drake
  Ormosia sp
  Ormosia sp.  
  Cinamomum albiflorum Nees
  Sapindus oocarpus Radlk
  Dracontomelum duperreanum Pierre
  Sandorium indicum Cav.
  Castanopsis fissa Rehd et Wils
  Quercus resinifera A.Chev.
  Castanopsis sp
  Ehretia acuminata R.Br
  Canarium sp
  Melaleuca leucadendron Linn.
  Alagium Chinensis Harms
  Evodia meliaefolia Benth
  Diospyros rubra H.Lec
  Schima Wallichii Choisy
  Dalbenga sp.
  Machilus trijuga
  Schima superba Gard et Champ.
  Cinamomum balancae H.Lec
  Melia azedarach Linn.
  Spondias mangifera Wied.
  Pygeum arboreum Endl. et Kurz
  Toona febrifuga Roen
  Canthium didynum Roxb.


  Kơ-nia
  Râm
  Chò nước


  Quế lợn

  Huyết muống


  Nho ghẹ
  Lội
  Chàm ổi, Hôi

  Giẻ phảng

  Lá ráp
  Cà na


  Vàng danh

  Gù hương

  Nhóm VII
  STTTên gỗTên khoa họcTên địa phương
  1
  Cao suHevea brasilliensis Pohl
  2
  Cả lồCaryodapnnopsis tonkinensis
  3
  CámParinarium aunamensis Hance
  4
  ChoaiTerminalia bellirica roxbBàng nhút
  5
  Chân chimVitex parviflora Juss
  6
  Côm lá bạcElaeocarpus nitentifolius Merr
  7
  Côm tầngElaeocarpus dubius A.D.C
  8
  Dung namSymplocos cochinchinensis Moore
  9
  Gáo vàngAdina sessifolia Hook
  10
  Giẻ bộpCastanopsis lecomtei Hickel et Camus
  11
  Giẻ trắngQuercus poilanei Hickel et Camus
  12
  Hồng rừngDiospyros Kaki Linn
  13
  Hoàng mang lá toPterospermum lancaefolium Roxb
  14
  Hồng quânFlacourtia cataphracta RoxbBồ quân, mùng quân
  15
  Lành ngạnh hôiCratoxylon ligustrinum BIThành ngạnh hôi
  16
  Lọng bàngDillenia heterosepala Finetet Gagnep
  17
  Lõi khoai
  18
  MeTamarindus indica LinnChua me
  19
  Lysidica rhodostegia Hance
  20
  Vitex glabrata R. Br
  21
  Mò cuaAlstonia scholari R.BrMù cua,sữa
  22
  NgátGironiera subaequelis Planch
  23
  Phay viSarcocephalus orientalis Merr
  24
  Phổi bòMeliosma angustifolia Merr
  25
  Rù rìCalophyllum balansae Pitard
  26
  Răng viCarallia sp
  27
  Săng máuHorfieldia amygdalina Warbg
  28
  SảngSterculia lanceolata CavanSăng vè
  29
  Sâng mây
  30
  Sở bàDillenia pantagyna Roxb
  31
  Sổ con quayDillenia turbinata Gagnep
  32
  Sồi bộpLithocarpus fissus Ocsted Var.
  tonlinesis H. et C
  33
  Sồi trắngPasania hemiphaerica Hicket et Camus
  34
  SuiAntiaris toxicaria Lesch
  35
  Trám đenCanarium nigrum Engl
  36
  Trám trắngCanarium albrun Racusch
  37
  Táu muốiVatica fleuxyana tardieu
  38
  ThungTetrameles nudiflora R.Br
  39
  Tai nghéHymenodictyon excelsum WallTai trâu
  40
  Thừng mựcWrightia annamensis
  41
  Thản mátMelettia ichthyochtona Drake
  42
  Thầu tấuAporosa Microcalyx Hassh
  43
  ƯởiStoreulia lychnophlara Hance
  44
  Vang trứngEndospermum sinensis Benth
  45
  Vàng anhSacara diversHoàng anh
  46
  Xoan tâyDelonix regiaPhượng vĩ
  Nhóm VIII
  STTTên gỗTên khoa họcTên địa phương
  1Ba bétMallotus cochinchinensis Luor
  2Ba soiMacaranga denticulata Muell-Arg
  3Bay thưaSterculia thorelii Pierre
  4Bồ đềStyrax tonkinensis Pierre
  5Bồ hònSapindus mukorossi Gaertn
  6Bồ kếtGleditschia sinensis. Lam
  7Bông bạcVernomia arboera Ham.
  8BộpFicus ChampioniĐa xanh
  9BoSterculia colorata Roxb
  10Bung bíCapparis grands
  11ChayArtocarpus tonkinensis A.Chev
  12CócSpondiaspinata Kurz
  13CơiPterocarya tonkinensis Dode
  14Dâu da bắcAllospondias tonkinensis
  15Dâu da xoanAllospondias lakonensis Stapf
  16Dung giấySymplocos laurina WallDung
  17DàngScheffera octophylla Hams
  18Duối rừngCoclodiscus musicatus
  19ĐềFicus rigiliosa Linn
  20Đỏ ngọnCratoxylon prunifolium Kurz
  21GáoAdina polycephala Benth
  22GạoBombax malabaricum D.C
  23GònEriodendron anfractuosum D.CBông gòn
  24GioiEugenia jambos LinnRoi, đào tiên
  25HuMallotus apelta Muell.ArgThung
  26Hu lôngMallotus barbatus Muell.Arg
  27Hu đayTrema orientalis Bl
  28Hu đayTrema orientalis Bl
  29Lai rừngAluerites moluccana Wild
  30LaiAluerites fordii Hemsl
  31LôiCrypeteronia paniculata
  32Mán đĩaPithecolobium clyperia var acumianata Gagnep
  33Mán đĩa trâuPithecolobium lucidum benth
  34MốpAlstonia spathulata Blume
  35Muồng trắngZenia insignis chun
  36Muồng gaiCassia arabicaMuống mít
  37NóngSideroxylon sp
  38Núc nắcOroxylum indicum Vent
  39Ngọc lan tâyCananga odorata Hook et Thor
  40SungFicus racemosa
  41Sồi bấcSapium discolor Muell.Arg
  42So đũaSesbania paludosa
  Sang nướcHeynea trijuga Roxb
  Thanh thấtAilanthus malabarica D.C
  TrẩuAleurites montara wild
  Tung trắngHeteropanax fragans Hem
  TrômSterculia sp
  VôngErythrina indica Lam
  Nhóm IIA
  STTTên gỗTên khoa họcTên địa phương
  1Cẩm laiDalbergia oliverii Gamble
  - Cẩm lai Bà RịaDalbergia bariaensis
  - Cẩm laiDalbergia oliverii Gamble
  - Cẩm lai Đồng NaiDalbergia dongnaiensis
  2Gà te (Gõ đỏ)Afzelia xylocarpa
  3Gụ
  Gụ mậtSindora cochinchinenensis
  Gụ lauSindora tonkinensis – A.Chev
  4Giáng hương
  Giáng hươngPterocarpus pedatus Pierre
  Giáng hương Cam bốtPterocarpus cambodianus Pierre
  Giáng hương mắt chimPterocarpus indicus Wild
  5Lát
  Lát hoaChukrasia tabularis A.juss
  Lát da đồngChukrasia sp
  Lát chunChukrasia sp
  6Trắc
  TrắcDalbergia cochinchinenensis Pierre
  Trắc dâyDalbergia annamensis
  Trắc Cam bốtDalbergia combodiana Pierre
  7Pơ muFokienia hodginsii A.Henry et Thomas
  8Mun
  MunDiospyros mun H.lec
  Mun sọcDiospyros SP
  9ĐinhMarkhamia pierrei
  10Sến mậtMadhuca pasquieri
  11 NghiếnBurretiodendron hsienmu
  12Lim xanhErythophloeum fordii
  13Kim giaoPadocapus fleuryi
  14Ba gạcRauwolfia verticillata
  15Ba kíchMorinda offcinalis
  16Bách hợplilium brownii
  17Sâm ngọc linhPanax vietnammensis
  18Sa nhânAnomum longiligulare
  9Thảo quảAnomum tsaoko
  Các loại gỗ đang được sử dụng phổ biến để sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam
  STTTên gỗNhóm gỗTên hoa học
  1Giáng hươngN1Pterocarpus Pedatus Pierre
  2Trắc đenN1Dalbergia Nigrescens Kuiz
  3Gụ lauN1Sindora tonkinen Sis
  4MunN1Diospyros Mun
  5Cẩm nghệN1Dalbergia Bariaen Sis Pierre
  6Bằng lăng cườmN1Lagerstroemia Angustifiolia
  7Bách xanhN1Calocedrus Macrolepis
  8Bằng lăng ổiN1Lagerstroemia Angustifiolia
  9Cẩm laiN1Dalbergia Baplaen Sis Pierre
  10Cẩm liênN1Pentame Seamen Sis
  11Hoàng đànN1Cupressus Funebrisendl
  12Giáng hươngN1Pterocarpus pedatus Pierre
  13Hương tíaN1Pterocarpus SP
  14TraiN1Fagraea Frahans Roxb
  15Gò mậtN1Sindora Cochinchinen Sis
  16Gò biểmN1Sindora Iracitime Pierrei
  17Muồng đenN1Cassia Siamea
  18Gò đỏN1Pahudia cochinchinen Sis
  19Sao xanhN2Hopea Ferrea Pierre
  20Căm xeN2Xylia Dolabrifornus
  21Chà ramN2Homalium Ceylanium
  22Lim xanhN2Erythophloeum Fordii
  23Sao xanhN2Hopea Ferrea Pierre
  24Sao đenN2Hopea Odorata
  25Sến mùN2Shoepa cochinchinen Sis
  26Kiền kiềnN2Hopea Pierre Hance
  27XoayN2Dialum cochinchinensis
  28Chiêu liêuN3Terminalia Ivorien Sis
  29Dầu trà bengN3Dipterocarpus Obtusifolius
  30Bình linhN3Vitex Pubescens
  31Bằng lăng giấyN3Lagerstroemia Tomentosa
  32Bằng lăngN3Lagerstroemia Sp
  33Chò chỉN3Parashorea Stellata
  34Cà ổiN3Castaropsis Indica
  35Trường quánhN3Nephelium Chryseum
  36TếchN3TecTona Grandis
  37Vên vênN3Anisoptera cochinchinensis
  38Mít taN4Artocarpus intergifolia
  39Thông 3 láN4Pinus Kesiya
  40Bạch tùngN4Podocarpus Imbricatus
  41Dầu lôngN4Dapterocarpus Sp
  42Re trắngN4Litsera Sp
  43GiổiN4Talauma Gioi
  44IrokoN4Lophora Excelsa
  45Kháo tíaN4Machilium Odoratissima
  46long nãoN4Cinamomum Comphora
  47Lo boN4Brownlovia Tabularis
  48Dầu song nàngN4Dipterocarpus Dyeri
  49Trâm đấtN5Syzygium Sp
  50Thia maN5Swiettaria Sp
  51Thành ngạnhN5Cratoxylon Formosum
  52Vàng kiêngN5Naudea Purpurea
  53Phi laoN5Casuarina Equisetifolia
  54Thông 2 láN5Pinus Mekusii Jung
  55Xà cừN5Khaya Seneglen Sis
  56Xoài thanh caN5Mangifera Indica
  57Trâm sừngN5Eugenia Chanlos Myrtaceae
  58Dầu ráiN5Dipterocarpus Alatus
  59Dầu đỏN5Dipterocarpus Puperreanus Pierre
  60Chò xanhN5Terminalia Myriocarpa
  61Giẻ sừngN5Pasanta Thomsoni
  62Nhãn rừngN5Nephelium Sp
  63Dái ngựaN5Swittenia Mahogani
  64CầyN6Irvingia Malayany
  65Mã tiềnN6Stry chosos nus
  66Mận rừngN6Prunus triflora
  67Bạch đàn đỏN6Eucalptus Robusta
  68Nhọ nồiN6Diospyros Erientha
  69N6Ceriops Divers
  70Thị trắngN6Diospyros Sp
  71Lim xẹtN6Peltophorum tonkinensis
  72QuaoN6ĐolichDnrone Rheedii
  73Chiêu liêuN6Terminalia Ivorien Sis
  74CáyN6Irvingia Malayany
  75Keo lá tràmN6Acisia Auriculiformis
  76DaN6Ceriops Divers
  77Mít nàiN6Artocarpus Asperula
  78Xoan mộcN6Tooma Suremi Moor
  79Sấu tíaN6Sandoricum Indicum
  80Xoan taN6Melia Adedarach
  81Xoan đàoN6Pygeum Arboreum
  82Trám trắngN6Canarium Sp
  83Thị trắngN6Diospyros Sp
  84SấuN6Dracontomelum Duperreanum
  85Vàng vèN6Machilus Trijuga
  86Bạch đàn đỏN6Eucalptus Robusta
  87Bạch đàn trắngN6Eucalptus Camaldulen Sis
  88Săng mãN7Carallia Lucida
  89Điệp phèo heoN7Enteralobirum Cyclocarpum
  90Gáo vàngN7Adina Sessilifollia
  91Thừng mứcN7Wrightia Annamen Sis
  92Cám hồngN7Parinarium Annamen Sis
  93GạoN8Bombax Malabarycum
  94GònN8Ceiba Pentadra
  95Trôm thốtN8Sterculia Foetida
  96Vông nemN8Erythrina Indica
  97ChayN8Astocarpus Tnkinensis
  Danh sách các loại gỗ cấm khai thác ở Việt Nam (nhóm IA)
  (Theo Nghị định số 18/HĐBT của Chính phủ ngày 17/1/1992 về qui định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ).
  TTTên gỗTên khoa học
  1Bách xanhCalocedrusmacrolepis
  2Thông đỏTaxus chinensis
  3Phỉ 3 mũiCephalotaxus fortunei
  4Thông trePodocarpus neriifolius
  5Thông Pà còPinus Kwangtugensis
  6Thông Đà lạtPinus dalattensis
  7Thông nướcGlyptostrobus pensilis
  8Hinh đá vôiKeteleeria calcarea
  9Sam bôngAmentotaxus argotenia
  10Sam lạnhAbies nukiangensis
  11Trầm (gió bầu)Aquilaria crassna
  12Hoàng đànCopressus Torulosa
  13Thông 2 lá dẹtDucampopinus krempfii

Xem thêm