Trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/03/2013

Tại điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Đất đai quy định những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường:
"b) Đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa".

Do vậy, đất rừng phòng hộ mà gia đình bạn được Nhà nước giao thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường tài sản trên đất theo quy định. 

Xem thêm