Tài liệu hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/17/2013

Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - Ảnh: Nguyễn Bách
- TCVN 5640-1991 : Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản;

- 22 TCN 306-03 : Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

- Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/04/2010 của Bộ Giao Thông Vận Tải qui định về quản lý và bảo trì đường bộ.

Xem thêm