Đổi đuôi office 2010, 2007 về 2003 - office 2010, 2007 convert to 2003

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/18/2013

1) Input File -> Choose fle (chọn file)
2) Output Format (chọn đuôi cần đổi , vd: xls
3) Convert (chuyển đổi)

Xem thêm