Công văn 1185/TCT-CS về lệ phí trước bạ ôtô do Tổng cục Thuế ban hành

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/13/2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1185/TCT-CSV/v lệ phí trước bạ ôtô
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trả lời công văn số 31/CT-THNVDT ngày 4/1/2013 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về đề nghị giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm c, khoản 16, Điều 3 Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:
“16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
…c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình, do một người trong hộ gia đình đứng tên, khi phân chia tài sản đó cho các thành viên trong hộ gia đình đăng ký lại;
Trường hợp này, khi kê khai lệ phí trước bạ, chủ tài sản phải xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người đứng tên trên Giấy chứng nhận hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi hộ gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú.”
- Ngày 16/2/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 1980/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện một số nội dung còn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, trong đó tại điểm 7 đã hướng dẫn: Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người đứng tên là các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng và chỉ do một người đại diện của hộ gia đình đó đứng tên theo quy định của pháp luật. Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.
Như vậy, việc không thu lệ phí trước bạ khi nhận thừa kế, quà tặng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rễ; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau chỉ áp dụng với các tài sản là nhà, đất. Đối với tài sản là ô tô, xe máy, nếu khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đã được kê khai là tài sản chung của hộ gia đình (có tên các thành viên trên Tờ khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế và Tờ khai đăng ký với cơ quan công an) thì khi thành viên của hộ gia đình đăng ký lại cũng không phải nộp lệ phí trước bạ; Các trường hợp khác phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.
Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế- Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Xem thêm