Công bố Quyết định 823/QĐ-BGTVT - Quyết định xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/09/2013


Ngày 02/04/2013, Bộ Giao thông vận tải có quyết định 823/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông vận tải năm 2012. 

Đây là Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012 theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy – hàng hải, đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.

Cục QLXD&CL CTGT là cơ quan Tham mưu, đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, báo cáo của 71 tổ chức TVTK, 57 tổ chức TVGS; 37 đơn vị Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT làm chủ đầu tư, các Ban QLDA được giao quản lý dự án gửi báo đánh giá năng lực các tổ chức tư vấn do mình quản lý về Bộ GTVT. Kết quả công việc của Cục QLXD trong công tác kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo của các đơn vị cơ sở được cụ thể hóa bằng ngày 02/04/2013 Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 823/QĐ-BGTVT,Quyết định xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012. Trước đó Cục QLXD đã tham mưu và trình Bộ GTVT ban hành một loạt các Quyết định và văn bản liên quan, cụ thể như sau:

- Ngày 24/12/2012, Bộ GTVT đã có Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT về việc Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng ngành giao thông vận tải.

- Ngày 05/01/2013, Bộ GTVT đã có văn bản số 181/BGTVT- CQLXD về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT, hướng dẫn chi tiết việc tự kê khai đánh giá của các Tổ chức tư vấn, đánh giá xác nhận của các Chủ đầu tư.

- Ngày 11/01/2013, tại Thông báo số 29/TB - BGTVT về triển khai các Quy định về đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư, Bộ GTVT đã yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA tổng hợp kết quả của các đơn vị và gửi báo cáo về Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CL CTGT): xong trước ngày 15/02/2013.

- Ngày 28/02/2013 Bộ GTVT có văn bản hỏa tốc số 1618/BGTVT-CQLXD gửi Tổng cục ĐBVN, các Cục, các Tổng công ty, các Ban QLDA trực thuộc Bộ và Sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT.

Quyết định 823/QĐ-BGTVT ngày 02/04/2013 của Bộ GTVT đã đưa ra kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng của Bộ GTVT tại Quyết định này.

ATTACHMENTS
DOWNLOAD_THIS_FILE_Svanban181.pdf 1833 Kb

Xem thêm