Thiết kế điển hình trường, nhà văn hóa

NGUYỄN VĂN BÁCH
1/14/2013

BỘ XÂY DỰNG
 

Số: 1146/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 19  tháng 12  năm 2012

                           


QUYẾT ĐỊNH
Về việc  Ban hành thiết kế điển hình

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

          Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,

          Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn tại tờ trình số: 523/VKTQH ngày 15/10/2012 về việc trình ban hành dự án SNKT TKĐH,

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 06 tập thiết kế điển hình
- Trường Mầm non - Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật,
- Trường Tiểu học - Khối phục vụ học tập,
- Trường Trung học cơ sở - Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn,
- Trường Trung học phổ thông - Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn,
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin cấp xã,
- Nhà ở Công vụ - Loại biệt thự.
          Điều 2. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu, thiết kế và xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ  TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                    
- Như điều 4;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;                            Đã ký
- Lưu: VT, KHCN&MT,  KHTC, KTQH,
   QLN, VKT.
   .                                  
Nguyễn Đình Toàn

Số văn bản1146
Ký hiệu văn bảnQĐ-BXD
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày có hiệu lực19/12/2012
Ngày hết hiệu lựcVăn bản còn hiệu lực
Người kýNguyễn Đình Toàn
Trích yếuQuyết định 1146/QĐ-BXD ngày 19/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hành 06 tập thiết kế điển hình
Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
Phân loạiQuyết định
Lĩnh vựcQuy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tệp đính kèm:THCS.rar

Quyet dinh 1146QD-BXD 19-12-2012.doc 

Xem thêm