Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết 30a giai đoạn 2010-2015

NGUYỄN VĂN BÁCH
1/20/2013

Với mục tiêu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện thuộc Nghị quyết 30a xuống dưới 40%; năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống ngang bằng mức trung bình của tỉnh và đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống mức ngang bằng mức trung bình của khu vực.


Để thực hiện được các mục tiêu trên, Chính phủ đã đưa ra các chính sách, giải pháp đột phá về xóa đói giảm nghèo đối với 62 huyện như: hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà khoa học tham gia hỗ trợ các huyện nghèo; xuất khẩu lao động…Đồng thời, ban hành chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tăng cường, luân chuyển và thu hút cán bộ đối với các huyện nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các huyện nghèo, từ cấp huyện tới cấp xã và dưới xã (thôn, bản).
 Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết 30a giai đoạn 2010-2015
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao giúp địa phương giảm nghèo bền vững
Theo đó, đối với những địa bàn và những đối tượng thuộc 62 huyện nghèo, nếu đang được hưởng ưu đãi không trùng với các chính sách quy định tại Nghị quyết 30a vẫn tiếp tục thụ hưởng, nếu trùng với các chính sách trong Nghị quyết 30a nhưng với mức ưu đãi khác nhau thì hưởng theo mức ưu đãi cao nhất. Tất cả các xã thuộc các huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. Đồng thời, tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, từng bước phát huy lợi thế về địa lý, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bước đầu phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ và vừa, người dân tiếp cận được các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi; lao động nông nghiệp còn dưới 60% lao động xã hội; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 40%. Gắn việc thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 30a với thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, Nghị quyết 80 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở các huyện nghèo, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên, chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các chính sách và nguồn lực đầu tư của nhà nước cho các huyện nghèo; tăng cường sự tham gia và giám sát của người dân.
Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác giảm nghèo đối với các huyện nghèo; có biện pháp động viên thích hợp để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; sắp xếp nhu cầu đầu tư theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đề xuất của thôn, bản và người dân, bảo đảm sự công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân; Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước theo các quy định hiện hành; làm tốt công tác quy hoạch phát triển sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, giáo dục, đào tạo nâng cao dân trí và chất lượng nguồn lao động, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao…Tăng cường phân cấp cho huyện, xã gắn với bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện để có uốn nắn, chỉ đạo kịp thời, hạn chế tối đa những sai phạm và lệch lạc trong tổ chức thực hiện; chủ động đề xuất nhu cầu với doanh nghiệp được phân công giúp đỡ, thống nhất kế hoạch thực hiện, định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm và dự kiến kế hoạch hỗ trợ các năm tiếp theo.
Đối với các Doanh nghiệp, cần cam kết hỗ trợ huyện nghèo, khẩn trương thống nhất với địa phương kế hoạch để tiếp tục thực hiện các nội dung đã cam kết hỗ trợ. Vận động các doanh nghiệp đã hoàn thành việc hỗ trợ huyện nghèo theo cam kết, tiếp tục nhận giúp đỡ địa phương được phân công hoặc huyện nghèo khác. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vận động các doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ các nội dung phù hợp đối với điều kiện đặc thù của các huyện nghèo. Vận động các Doanh nghiệp 100% đầu tư nước ngoài (FDI) nhận hỗ trợ huyện nghèo theo các nội dung phù hợp với hoạt động và khả năng của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân để người dân thấy được xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ của chính mình, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP là cơ hội để người nghèo, huyện nghèo vươn lên, tạo sự đồng thuận trong xã hội và cả hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả Chương trình./.
Sưu tầm Nguồn internet

Xem thêm