Hướng dẫn lập dự toán xây lắp và duy trì hệ thống chiếu sáng

NGUYỄN VĂN BÁCH
1/25/2013

BỘ XÂY DỰNG
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số: 1170/BXD-KTXDV/v: Hướng dẫn phân loại tính chất công việc
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009.

Kính gửi: Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 84/CV.Cty ngày 07/5/2009 của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn phân loại tính chất công việc duy trì lưới điện chiếu sáng và xây lắp mới hệ thống chiếu sáng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :
Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định, chi phí đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, dự toán lập theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD là dự toán cho các công tác xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.
Công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng là việc làm thường xuyên theo yêu cầu của quy trình kỹ thuật bảo trì để duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.
Các phụ cấp tính trong chi phí nhân công như trong văn bản số 84/CV.Cty đã nêu chỉ áp dụng cho chi phí nhân công trong dự toán của dự án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ ý kiến trên, Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng tổ chức thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:- Như trên;
– Lưu : VP,VKT,Vụ KTXD(Th8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

Xem thêm