Làm rõ các vấn đề về nợ đọng và đình hoãn

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/15/2012


Bộ KH-ĐT mới đây đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng báo cáo chi tiết, làm rõ các vấn đề xung quanh việc nợ đọng vốn XDCB và các dự án bị đình hoãn. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận thức đúng và có giải pháp xử lý nợ đọng. Điều này cho thấy tính chất phức tạp và cấp thiết phải giải quyết triệt để các vấn đề này, nhanh chóng lập lại kỷ cương trong đầu tư XDCB.

Nhanh chóng xử lý nợ đọng và đình hoãn, lập lại kỷ cương đầu tư XDCB.
Nhanh chóng xử lý nợ đọng và đình hoãn, lập lại kỷ cương đầu tư XDCB.
Nợ đọng vốn đình hoãn các dự án XDCB là vấn đề hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đồng vốn đầu tư. Đây là những vấn đề được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Chính phủ, các bộ, ngành chức năng cũng có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị xử lý triệt để các vấn đề này. Mới đây, để làm rõ hơn về nợ đọng và đình hoãn, Bộ KH-ĐT đã ban hành riêng văn bản hướng dẫn và yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng báo cáo cụ thể.
Theo Văn bản 9590/BKHĐT-TH, nợ đọng XDCB trong kế hoạch được tính toán căn cứ vào danh mục các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch và khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu, nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện của các dự án đó. Cụ thể gồm: Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các dự án bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương là các dự án có trong danh mục theo quyết định giao kế hoạch đầu tư của các cấp có thẩm quyền. Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là các dự án đầu tư bằng nguồn vốn này theo quyết định giao kế hoạch đầu tư của các cấp có thẩm quyền ở địa phương.
Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là các dự án theo quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT. Khối lượng thực hiện không được vượt quá tổng mức đầu tư của các cấp có thẩm quyền quyết định. Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ thì khối lượng để tính toán nợ đọng không được vượt quá tổng mức vốn ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ. Nợ đọng XDCB bằng khối lượng thực hiện của các dự án nêu trên trừ đi số vốn đã bố trí (bao gồm cả số vốn đã ứng trước kế hoạch các năm sau, nhưng chưa bố trí nguồn để thu hồi và số vốn bổ sung trong năm).
Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ KH-ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục và số nợ đọng XDCB theo các biểu mẫu kèm theo, làm rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý nợ đọng. Đối với số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2011, báo cáo rõ số vốn kế hoạch năm 2012 đã bố trí để thanh toán số nợ này. Cần làm rõ nguyên nhân gây ra nợ đọng XDCB và trách nhiệm cá nhân, tổ chức gây ra số nợ đọng XDCB trong kế hoạch và không thuộc kế hoạch. Bên cạnh đó, các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB và dự kiến bố trí vốn kế hoạch năm 2013 để thanh toán cũng cần được phân tích và đánh giá cụ thể.
Đối với vấn đề đình hoãn, theo Bộ KH-ĐT, đây là các dự án đang triển khai dở dang, chưa hoàn thành thuộc đối tượng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí vốn thực hiện dự án (các dự án đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, không bố trí vốn thực hiện dự án để thực hiện không thuộc đối tượng các dự án đình hoãn) từ kế hoạch năm 2011 trở về trước, nhưng kế hoạch năm 2012 và năm 2013 không được bố trí vốn, đồng thời cũng không huy động được các nguồn vốn khác để thực hiện. Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ KH-ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục và tình hình thực hiện các dự án phải đình hoãn và cho ý kiến cụ thể về giải pháp xử lý.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng bàn hành Chỉ thị số 27/CT-TTg nhận định, thời gian qua do nhiều nguyên nhân khác nhau tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương diễn ra khá phổ biến và ở mức độ khá nghiêm trọng. Thực trạng trên đã và đang ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu từng địa phương phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng XDCB trong thời gian qua. Đồng thời, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng này. Việc xử lý nợ đọng XDCB được tiến hành dần theo lộ trình từng năm và thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đến hết năm 2015 phải hoàn thành.
Hà Thanh Oai/Báo GTVT

Xem thêm