Tiếng anh chuyên ngành giao thông

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/28/2012

 • Road /roʊd/: đường
 • Traffic /ˈtræfɪk/: giao thông
 • Vehicle /ˈviːəkl/: phương tiện
 • Roadside / ˈroʊdsaɪd  /: lề đường
 • Car hire / kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe
 • Ring road / rɪŋ roʊd  /: đường vành đai
 • Petrol station / ˈpetrəl  ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng
 • Kerb / kɜːrb  /: mép vỉa hè
 • Road sign / roʊd saɪn  /: biển chỉ đường
 • Pedestrian crossing / pəˈdestriən  ˈkrɔːsɪŋ /: vạch sang đường
 • Turning / ˈtɜːrnɪŋ /: chỗ rẽ, ngã rẽ
 • Fork / fɔːrk  /: ngã ba
 • Toll / toʊl  /: lệ phí qua đường hay qua cầu
 • Toll road / toʊl  roʊd  /: đường có thu lệ phí
 • Motorway / ˈmoʊtərweɪ /: xalộ
 • Hard shoulder / hɑːrd  ˈʃoʊldər /: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe 
 • Dual carriageway / duːəl  ˈkærɪdʒweɪ  /: xa lộ hai chiều 
 • One-way street / wʌn  weɪ striːt  /: đường một chiều 
 • T-junction / tiː  ˈdʒʌŋkʃn  /: ngã ba 
 • Roundabout / ˈraʊndəbaʊt /: bùng binh 
 • Accident / ˈæksɪdənt  /: tai nạn 
 • Breathalyser / ˈbreθəlaɪzər  /: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở 
 • Traffic warden / ˈtræfɪk  ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe 
 • Parking meter / ˈpɑːrkɪŋ  ˈmiːtər /: máy tính tiền đỗ xe 
 • Car park / kɑːr pɑːrk  /: bãi đỗ xe 
 • Parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: chỗ đỗ xe 
 • Multi-storey car park / ˈmʌlti  ˈstɔːri kɑːr pɑːrk   /: bãi đỗ xe nhiều tầng 
 • Parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe 
 • Driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: bằng lái xe 
 • Reverse gear / rɪˈvɜːrs  ɡɪr /: số lùi 
 • Learner driver / ˈlɜːrnər  ˈdraɪvər /: người tập lái 
 • Passenger / ˈpæsɪndʒər  /: hành khách 
 • To stall / stɔːl  /: làm chết máy 
 • Tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər  /: áp suất lốp 
 • Traffic light / ˈtræfɪk laɪt  /: đèn giao thông 
 • Speed limit / spiːd  ˈlɪmɪt  /: giới hạn tốc độ 
 • Speeding fine / ˈspiːdɪŋ  faɪn  /: phạt tốc độ 
 • Level crossing / ˈlevl  ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao đường cái
 • Jump leads / dʒʌmp liːdz /: dây sạc điện
 • Oil /  ɔɪl /: dầu
 • Diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel 
 • Petrol / ˈpetrəl /: xăng 
 • Unleaded / ˌʌnˈledɪd  /: không chì 
 • Petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng 
 • Driver / ˈdraɪvər  /: tài xế
 • To drive / draɪv /: lái xe 
 • To change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số
 • Jack / dʒæk  /: đòn bẩy 
 • Flat tyre / flæt ˈtaɪər  /: lốp xịt 
 • Puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm 
 • Car wash / kɑːr wɔːʃ  /: rửa xe ô tô 
 • Driving test / ˈdraɪvɪŋ test   /: thi bằng lái xe 
 • Driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: giáo viên dạy lái xe 
 • Driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn   /: buổi học lái xe 
 • Traffic jam / ˈtræfɪk  dʒæm /: tắc đường 
 • Road map / roʊd mæp /: bản đồ đường đi 
 • Mechanic / məˈkænɪk  /: thợ sửa máy 
 • Garage / ɡəˈrɑːʒ  /: gara 
 • Second-hand / ˈsekənd  hænd /: đồ cũ
 • Bypass / ˈbaɪpɑːs /: đường vòng
 • Services / ˈsɜːrvɪs /: dịch vụ
 • Swerve / swɜːrv  /: ngoặt 
 • Signpost / ˈsaɪnpoʊst  /: biển báo 
 • Skid / skɪd  /: trượt bánh xe
 • Speed / spiːd  /: tốc độ 
 • Brake / breɪk  /: phanh (động từ) 
 • Accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc 
 • Slow down / sloʊ  daʊn  /: chậm lại 
 • Spray / spreɪ /: bụi nước 
 • Icy road / ˈaɪsi roʊd  /: đường trơn vì băng 
 • Bus station /bʌs ˈsteɪʃn  /: Bến xe 
 • Bus stop / bʌs stɑːp /:.Trạm xe bus 
 • Gas Station / ɡæs ˈsteɪʃn  /: Trạm xăng
 • Highway / ˈhaɪweɪ  /: Đường cao tốc 
 • Junction / ˈdʒʌŋkʃn / : Giao lộ 
 • Lane / leɪn /: Làn đường 
 • Car lane / kɑːr  leɪn /:Làn xe hơi 
 • Motorcycle lane /ˈmoʊtərsaɪkl  leɪn / : Làn xe máy 
 • One-way street / wʌn  weɪ striːt /: Đường một chiều
 • Parking lot / ˈpɑːrkɪŋ lɑːt /: Bãi đậu xe 
 • Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ  /; Crosswalk / ˈkrɔːswɔːk /: Đường dành cho người đi bộ qua đường 
 • Railroad track / ˈreɪlroʊd  træk  /: Đường ray xe lửa 
 • Road /roʊd/: Đường nối 2 địa điểm (2 thị trấn, thành phố,…) 
 • Sidewalk / ˈsaɪdwɔːk /: Lề đường 
 • Street : Đường nhựa 
 • Street light / striːt /: Đèn đường 
 • Street sign / striːt  saɪn /: Biển báo giao thông 
 • Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông 
 • Tunnel /ˈtʌnl /: Hầm giao thông 
 • Two-way street / tuː  weɪ striːt /: Đường hai chiều 
 • Crossroads / ˈkrɔːsroʊdz /: Ngã tư 
 • Avenue /ˈævɪnjuː/: Đại lộ
 • Between /bɪˈtwiːn/: Ở giữa (and)
 • Beside /bɪˈsaɪd/: Bên cạnh
 • Behind /bɪˈhaɪnd/: Sau, phía sau
 • Cross the road /krɒs ðə rəʊd/: Đi qua đường
 • Cross the crosswalk /krɒs ðə ˈkrɒswɔːk/: Qua đường/qua vạch đi bộ
 • Cross the bridge /krɒs ðə brɪʤ/: Qua cầu
 • Curve /kɜːv/: Đường cong
 • Dual carriageway /ˈdjuːəl ˈkærɪʤweɪ/: đường lộ có  2 chiều
 • Go past /ɡəʊ pɑːst/: Đi qua/ băng qua
 • Go straight = Go along /ɡəʊ streɪt = ɡəʊ əˈlɒŋ/: Đi đường thẳng
 • Go down /ɡəʊ daʊn/: Đi xuống
 • Go towards /ɡəʊ təˈwɔːdz/: Đi theo hướng
 • Go up the hill /ɡəʊ ʌp ðə hɪl/: Đi lên dốc
 • Go down the hill /ɡəʊ daʊn ðə hɪl/: Đi xuống dốc
 • In front of /ɪn frʌnt ɒv/: Trước/ phía trước
 • In the roundabout take the first exit /ɪn ðə ˈraʊndəbaʊt teɪk ðə fɜːst ˈɛksɪt/: Rẽ hướng sang phải đầu tiên khi qua bùng binh
 • Opposite /ˈɒpəzɪt/: Đối diện
 • Next to /nɛkst tuː/: kế bên
 • Near /nɪə/: Gần
 • Turn right /tɜːn raɪt/: Rẽ phải
 • Turn left /tɜːn lɛft/: Rẽ trái
 • Take the first right/left /teɪk ðə fɜːst raɪt/lɛft/: Rẽ trái hoặc phải 
 • Take the second right/left /teɪk ðə ˈsɛkənd raɪt/lɛft/: Rẽ trái/phải ở ngã rẽ chỗ thứ hai
 • Traffic light /ˈtræfɪk laɪt/: Đèn giao thông
 • T – junction /tiː – ˈʤʌŋkʃᵊn/: Ngã ba
 • Turning /ˈtɜːnɪŋ/: Chỗ rẽ/ngã rẽ
 • Roundabout /ˈraʊndəbaʊt/: bùng binh vòng tròn
 • Roadway narrows /ˈrəʊdweɪ ˈnærəʊz/: Đường hẹp
 • Pavement /ˈpeɪvmənt/: Vỉa hè
 • Pedestrian subway /pɪˈdɛstrɪən ˈsʌbweɪ/: Đường hầm dành cho người đi bộ

Xem thêm