Căn cứ pháp lý Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/01/2012


+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ Về quy hoạch xây dựng.
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 29/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
+ Thông tư 19/2008 ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
          + Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng (Nay dùng Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010).

Xem thêm