22TCN 18 - 79 full ban hành theo Quyết định số 2057 QĐ/KT4 ngày 19/9/1979

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/07/2010

1.1.  Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành để thiết kế cầu làm mới vĩnh cửu (trong đó có cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn v.v…) và cống dưới nền đường trên các tuyến đường sắt khổ 1000mm, 1435mm và tuyến đường ô tô, các đường phố và đường qua thành phố.
Các loại cầu khôi phục, cải tạo nâng cấp theo quy trình riêng. 
Chú thích: Khi thiết kế các công trình đặc biệt lớn cũng như dùng vật liệu và kết cấu đặc biệt trong trường hợp cần thiết có thể thảo ra những bổ sung và sửa đổi          cho quy trình này; các bổ sung và sửa đổi đó phải được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. 
1.2.  Khi thiết kế cầu đường sắt, đường ô tô và đường thành phố và cống dưới nền đường thì ngoài qui phạm này, còn cần xét tới các yêu cầu tương ứng của những tiêu chuẩn và qui phạm thiết kế hiện hành về đường sắt và đường ô tô thuộc mạng lưới chung toàn quốc, cũng như về các phố, đường thành phố và quảng trường , và phải xét đến các qui định của Nhà nước về vệ sinh và phòng cháy; các qui định thiết kế ở vùng có nguy cơ động đất, trong điều kiện đất đặc biệt (đất lún, đất có chất muối) và phải xét tới các tài liệu tiêu chuẩn khác chung của toàn quốc về thiết kế và xây dựng cũng như các yêu cầu đảm bảo an toàn vận chuyển, bảo hộ lao động cho công nhân trong thời kỳ xây dựng và sử dụng đường sắt, đường ô tô, đường qua thành phố và đường phố.
          Chú thích:  
1.      Khi không có điều kiện thực hiện đúng các qui định của tiêu chuẩn, ghhi trong qui trình này, có thể áp dụng các qui định có yêu cầu, nội dung tương đương với các tiêu chuẩn đó.
2.      Các qui trình kỹ thuật đặc biệt, các chỉ dẫn qui trình qui tắc dùng riêng chi thiết kế những dạng đặc biệt về kết cấu và nền móng cầu cống đường sắt, đường ô tô và đường thành phố đều phải phù hợp với các yêu cầu của bản qui trình này.
1.3. Cầu cống được thiết kế trong suốt thời gian sử dụng phải đảm bảo an toàn, không gián đoạn và thuận lợi cho giao thông vận tải cũng như phải đảm bảo cho việc bảo dưỡng được đơn giản và đỡ tốn công nhất trong quá trình khai thác, cầu cống còn phải đảm bảo cho nước lũ và các vật nổi (gỗ, cây, v.v…) thông qua an toàn; trong trường hợp là cầu vượt, cầu cạn, cầu dẫn phải đảm bảo cho vận tải bộ lưu thông liên tục dưới cầu đó.
Ngoài ra cầu vượt qua các tuyến đường thuỷ phải thoả mãn những qui định cụ thể      trong bản nhiệm vụ thiết kế về thông tàu thuyền và bè mảng. 
Khi thiết kế cửa cầu cống cần phải dự kiến được giá thành xây dựng ít nhất, thời gian thi công ngắn nhất với chi phí tiết kiệm về vật liệu và lao động. 
1.4.  Bố trí chung, kích thước, kết cấu, vật liệu và hình dạng cầu cống phải phù hợp với công dụng của chúng cũng như với các yêu cầu và điều kiện địa phương, có xét tới tương lai phát triển giao thông vận tải, các đường giao thông ngầm dưới đất và trên mặt đất hiện có cũng như dự kiến sẽ có. 

Bố trí cầu cống trong vùng có dân cư cần phải chú ý đến những điều kiện thuận lợi và quy hoạch của vùng đó.

Xem thêm