Hướng dẫn Số: 134 /HD-SXD Điện Biên ngày 16 tháng 3 năm 2010 Quy trình nghiệm thu chất lượng thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên

NGUYỄN VĂN BÁCH
16.3.10
Last Updated

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG


Số: 134 /HD-SXD
      
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 3 năm 2010


HƯỚNG DẪN

V/v Quy trình nghiệm thu chất lượng thi công
 trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
  Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên;
Căn cứ tiêu chuẩn TCXDVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng,
Để áp dụng thống nhất và phù hợp quy trình nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung như sau:
Phần I
PHẠM VI ÁP DỤNG

  Tất cả các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đối với một số công trình có yêu cầu riêng về công tác nghiệm thu thì ngoài việc áp dụng theo nội dung của văn bản Hướng dẫn này còn phải áp dụng các tiêu chuẩn nghiệm thu chuyên ngành liên quan quy định.

Phần II
NỘI DUNG NGHIỆM THU
CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  I. QUY ĐỊNH CHUNG:
          1. Định nghĩa:
          - Nghiệm thu: Là việc kiểm tra, xem xét, đánh giá để đưa ra kết luận về chất lượng thi công xây dựng công trình sau khi đã hoàn thành so với thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật có liên quan.
          - Nghiệm thu nội bộ: Là công việc nghiệm thu trong nội bộ của nhà thầu đối với đối tượng đã hoàn thành trước khi gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu tới chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư).
          - Bản vẽ hoàn công: Là bản vẽ bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện trên bản vẽ hoàn công. Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.
          2. Các quy định chung:
          - Chỉ được phép đưa bộ phận công trình (hạng mục công trình hoặc công trình) đã xây dựng hoàn thành vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo nội dung văn bản hướng dẫn.
          - Chỉ được nghiệm thu những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, thiết bị, máy móc, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công trình hoàn toàn phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân theo những yêu cầu của Hướng dẫn này và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan. (Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư), nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công thực tế và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức hoặc áp dụng định mức xây dựng tương tự ở công trình khác; Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trong trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu).
          - Đối với công trình hoàn thành nhưng vẫn còn các tồn tại khiếm khuyết về chất lượng mà những tồn tại đó không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì có thể chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành những công việc sau đây:
          + Lập bảng thống kê các tồn tại về chất lượng tham khảo theo mẫu ở phụ lục N và quy định thời hạn sửa chữa, khắc phục để nhà thầu thực hiện;
          + Các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại đó;
          + Tiến hành nghiệm thu lại sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa khắc phục xong (hoặc kiểm định chất lượng).
          - Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng hoàn thành.
          - Đối với công việc đã được nghiệm thu nhưng thi công lại hoặc các máy móc thiết bị đã lắp đặt nhưng thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì phải tiến hành nghiệm thu lại.
          - Công tác quản lý chất lượng thi công trên công trường của các bên tham gia xây dựng công trình phải thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 5637:1991 và Hướng dẫn này.
          - Chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường của nhà thầu xây lắp. Kết quả kiểm tra ghi theo mẫu tại phụ luc A của tiêu chuẩn TCXDVN 371:2006.
          - Đối với công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển sang nhà thầu khác thi công thì nhà thầu đó phải được tham gia nghiệm thu xác nhận vào biên bản.
          - Các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không nghiệm thu được phải xử lý gia cố thì phải tiến hành nghiệm thu lại theo phương án xử lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và chủ đầu tư phê duyệt. Không tiến hành nghiệm thu khi không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của công trình.
          - Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng thi công theo quy định:
          + Phải tiến hành kiểm tra, nghiệm thu chất lượng tại hiện trường tất cả các loại vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;
          + Mọi công việc xây dựng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ngay trong khi đang thi công và phải tiến hành nghiệm thu sau khi đã hoàn thành;
          + Chưa có sự kiểm tra và chấp nhận nghiệm thu của chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư thì nhà thầu thi công xây dựng không được tiến hành thi công công việc tiếp theo, bộ phận công trình xây dựng tiếp theo, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
          + Chủ đầu tư chủ trì tổ chức nghiệm thu hoàn thànhhạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
        II. CÁC HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC NGHIỆM THU:
1. Hồ sơ pháp lý:
1.1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền.
1.2. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào:
  - Cấp điện;
  - Sử dụng nguồn nước (nếu có);
  - Khai thác nước ngầm (nếu có);
  - Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ (nếu có);
  - Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung);
  - Đường giao thông bộ, thủy;
  - An toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê...);
  - An toàn giao thông (nếu có).
1.3. Hợp đồng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng; hợp đồng giữa nhà thầu chính (tư vấn, thi công xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, thi công xây dựng).
1.4. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng...)
1.5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở theo quy định cụ thể:
- Công tác khảo sát thiết kế cơ sở gồm có:
  + Hợp đồng khảo sát xây dựng;
  + Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;
  + Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;
  + Dự toán khảo sát do đơn vị tư vấn lập được chủ đầu tư chấp nhận, phê duyệt;
  + Nhật ký khảo sát do đơn vị khảo sát lập có xác nhận của chủ đầu tư;
  + Hồ sơ khảo sát điều chỉnh bổ sung (nếu có);
  + Báo cáo khảo sát xây dựng đã được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu của chủ đầu tư (các mẫu thí nghiệm phải có dấu LAS chuyên ngành);
  + Biên bản về kết quả nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm có:
  + Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn (nếu có) hoặc Quyết định chỉ thầu;
  + Các văn bản: Chứng chỉ quy hoạch; cấp phép xây dựng; hồ sơ cấp đất (nếu có);
  + Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư duyệt (nếu có);
  + Thuyết minh dự án;
  + Thuyết minh thiết kế cơ sở:
  + Bản vẽ thiết kế cơ sở:
  + Dự toán công trình xây dựng (khái toán...);
  + Hồ sơ thiết kế cơ sở  điều chỉnh bổ sung (nếu có);
  + Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.
1.6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế gồm có:
- Công tác khảo sát thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công: (công tác khảo sát có trình tự như giai đoạn thiết kế cơ sở).
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công  gồm có:
  + Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư duyệt (nếu có);
  + Thuyết minh dự án;
  + Thuyết minh thiết kế kỹ thuật (nếu có), thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công;
  + Dự toán công trình xây dựng do đơn vị tư vấn thiết kế lập;
  + Dự toán công trình do đơn vị tư vấn thẩm tra;
  + Bản vẽ thiết kế kỹ thuật (nếu có), thiết kế bản vẽ thi công đã được đơn vị có đủ năng lực thẩm tra, chủ đầu tư phê duyệt;
  + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung (nếu có) đã được thẩm tra;
+ Báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị có đủ năng lực lập chủ đầu tư xác nhận;
  + Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế bản vẽ kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư.
  + Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình của Chủ đầu tư; hồ sơ bản vẽ được đóng dấu phê duyệt của chủ đầu tư.
1.7. Biên bản của cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.
2. Tài liệu quản lý chất lượng:
2.1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện..(có danh mục bản vẽ kèm theo).
2.2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: San nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện...
2.3. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: San nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện... do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.
2.4. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như: Cấp điện, cấp nước, cấp gaz... do nơi sản xuất cấp.
2.5. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình xây dựng của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định.
2.6. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu (có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây lắp kèm theo).
2.7. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử thiết bị (không tải và có tải).
2.8. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.
2.9. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nổ.
2.10. Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường).
2.11. Biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường của chủ đầu tư (quy định theo mẫu phụ lục A TCXDVN371:2006).
2.11. Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; chất lượng bê tông cọc, điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị, kết cấu chịu lực, thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước, chất lỏng...)
2.12. Báo cáo chất lượng kiểm tra đường hàn của các mối nối: Cọc, kết cấu kim loại, đường ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng) bể chứa bằng kim loại...
2.13. Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay...)
2.14. Nhật ký thi công xây dựng công trình.
2.15. Lý lịch thiết bị, máy móc lắp đặt trong công trình, hướng dẫn quy trình vận hành khai thác công trình, quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị công trình.
2.16. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về:
- Cấp điện;
- Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;
- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp thoát nước;
- Phòng cháy chữa cháy, nổ (nếu có);
- Chống sét; Bảo vệ môi trường (nếu có);
- An toàn lao động, an toàn vận hành;
- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
- Chỉ giới đất xây dựng;
- Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);
- An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có);
- Thông tin liên lạc (nếu có).
2.17. Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế, thi công xây dựng) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập xem xét và cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình (nếu có).
2.18. Bản kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt (nếu có).
2.19. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
2.20. Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình, hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có).
2.21. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.
2.22. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiêm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
III. NỘI DUNG CÔNG TÁC NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
1. Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình:
- Bước 1: Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;
- Bước 2: Nghiệm thu từng công việc xây dựng;
- Bước 3: Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
- Bước 4: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.
2. Nội dung nghiệm thu công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình.
2.1. Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình:
2.1.1. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
  - Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
  - Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
2.1.2. Trách nhiệm của thành phần tham gia nghiệm thu:
Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng sau đây khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp:
- Các loại vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;
- Các loại thiết bị, máy móc trước khi đưa vào lắp đặt cho công trình;
2.1.3. Điều kiện cần để nghiệm thu:
- Có chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng,lí lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;
- Có kết quả thí nghiệm lấy mẫu tại hiện trường (nếu thiết kế, chủ đầu tư hoặc tiêu chuẩn, quy phạm yêu cầu).
2.1.4. Nội dung và trình tự nghiệm thu:
- Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu;
- Kiểm tra chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lí lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;
- Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm;
- Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:
  + Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung;
  + Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;
  + Thẩm tra mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
- Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
- Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:
  + Trường hợp 1: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản; mẫu biên bản tham khảo (theo mẫu phụ lục C trong TCXDVN 371:2006).
  + Trường hợp 2: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng kiểm tra sai với thiết kế được duyệt hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau:
            - Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu;
            - Thời gian nhà thầu xây lắp phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường.
2.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
2.2.1. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Tương tự như mục 2.1)
2.2.2. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:
Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp:
- Những công việc đã hoàn thành;
- Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành;
- Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín;
2.2.3. Điều kiện cần để nghiệm thu:
- Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành.
- Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu:
+ Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng (Khối lượng vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn nghiệm thu theo thực tế thi công và tại thời điểm thi công trên công trường);
+ Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
+ Các kết quả kiểm nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt; những thay đổi so với thiết kế được duyệt cập nhật trong hồ sơ hoàn công.
+ Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Có biên bản nghiệm thu nội bộ (Khối lượng công việc nghiệm thu theo thực tế thi công và tại thời điểm thi công trên công trường) và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
2.2.4. Nội dung và trình tự nghiệm thu:
- Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: Công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;
- Kiểm tra các hồ sơ ghi ở (điểm 4.2.3);
- Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:
  + Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;
  + Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ xung;
  + Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;
  + Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
- Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiêt kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
- Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:
  + Trường hợp 1: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản; mẫu biên bản tham khảo (theo một trong các mẫu ghi ở phụ lục D và E trong TCXDVN 371:2006).
  + Trường hợp 2: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau:
            - Những công việc phải làm lại;
            - Những thiết bị phải lắp đặt lại;
            - Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;
            - Thời gian làm lại, sửa lại; thời gian phải hoàn thành;
            - Ngày nghiệm thu lại.
- Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo. Nếu dừng lại, thì tùy theo tính chất công việc và thời gian dừng lại chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công của chủ đầu tư có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng đó.
2.3. Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng:
2.3.1. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Tương tự như điểm 2.1)
2.3.2. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu;
- Căn cứ quy mô của công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
- Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 1 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu chính xây lắp đối với các đối tượng sau đây:
            + Bộ phận công trình đã hoàn thành;
            + Giai đoạn thi công xây dựng hạng mục đã hoàn thành;
            + Thiết bị chạy thử đơn động không tải;
            + Thiết bị chạy thử liên động không tải;
2.3.3. Điều kiện cần để nghiệm thu:
- Đối tượng thi công đã hoàn thành.
- Tất cả các công việc của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo quy định ở (điểm 2.2).
- Có đầy đủ hồ sơ tài liệu:
  + Các biên bản nghiệm thu tài liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
  + Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan (Khối lượng công việc nghiệm thu theo thực tế thi công và tại thời điểm thi công trên công trường);
  + Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;
  + Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan;
  + Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
  + Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;
  + Bản vẽ hoàn công;
  + Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Có biên bản nghiệm thu nội bộ (Khối lượng nghiệm thu theo thực tế thi công và tại thời điểm thi công trên công trường) và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
2.3.4. Nội dung và trình tự nghiệm thu:
- Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: Công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường.
- Kiểm tra các hồ sơ ghi tại (điểm 2.3.3).
- Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:
  + Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;
  + Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;
  + Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;
  + Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
- Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
- Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:
  + Trường hợp 1: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản; mẫu biên bản tham khảo (theo một trong các mẫu ghi ở phụ lục F và phụ lục G và H trong TCXDVN 371:2006).
  + Trường hợp 2: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau:
            - Những công việc phải làm lại;
            - Những thiết bị phải lắp đặt lại;
            - Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;
            - Thời gian làm lại, sửa lại; thời gian phải hoàn thành;
            - Ngày nghiệm thu lại.
2.4. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng:
2.4.1. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
- Phía chủ đầu tư (Chủ trì tổ chức thực hiện):
  + Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư;
  + Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
- Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:
  + Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
  + Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
- Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:
  + Người đại diện theo pháp luật;
  + Chủ nhiệm thiết kế.
- Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lý chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.
- Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường cần có đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chống cháy, về môi trường tham gia nghiệm thu.
- Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư).
2.4.2. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:
- Trực tiếp tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những đối tượng sau:
  + Thiết bị chạy thử liên động có tải;
  + Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành;
  + Công trình xây dựng đã hoàn thành;
  + Các hạng mục hoặc công trình chưa hoàn thành nhưng theo yêu cầu của chủ đầu tư cần phải nghiệm thu để bàn giao phục vụ cho nhu cầu sử dụng.
- Thời gian bắt đầu công tác nghiệm thu không muộn quá 3 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiêm thu của nhà thầu chính xây lắp; hoặc nhận được văn bản yêu cầu của chủ đầu tư.
- Công tác nghiệm thu phải kết thúc theo thời hạn quy định của chủ đầu tư.
2.4.3. Điều kiện cần để nghiệm thu:
- Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;
- Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được ngiệm thu theo quy định tại (điểm 2.2 và 2.3).
- Có kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động không tải hệ thống thiết bị công nghệ.
- Có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định.
- Có đầy đủ các hố sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập và cung cấp cho chủ đầu tư cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu; Danh mục các hồ sơ tài liệu hoàn thành (nêu tại mục II phần II).
- Có đầy đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu do chủ đầu tư lập theo danh mục hồ sơ pháp lý (nêu tại mục II phần II).
- Có bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt, lập tham khảo (theo mẫu phụ lục L trong TCXDVN 371:2006).
- Có bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu, lập tham khảo (theo mẫu P trong TCXDVN 371:2006).
- Có biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây lắp.
- Đối với trường hợp nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình chưa thi công hoàn thành thì phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của chủ đầu tư kèm theo bảng kê các việc chưa hoàn thành, lập tham khảo (theo mẫu phụ lục M trong TCXDVN 371:2006).
2.4.4. Nội dung và trình tự nghiệm thu:
- Kiểm tra tại chỗ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành;
- Kiểm tra các hồ sơ tài liệu nêu ở mục 2.4.3.
- Kiểm tra việc chạy thử thiết bị liên động có tải.
- Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng.
- Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn đã sử dụng vào công trình trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của đối tượng nghiệm thu.
- Kiểm tra sự phù hợp của công suất thực tế với công suất thiết kế được duyệt.
- Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:
  + Yêu cầu các nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung, thử nghiệm lại thiết bị để kiểm tra;
  + Yêu cầu chủ đầu tư chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị máy móc để kiểm tra;
  + Thành lập các tiểu ban chuyên môn về kinh tế; kỹ thuật để kiểm tra từng loại công việc, từng thiết bị, từng hạng mục công trình và kiểm tra kinh phí xây dựng.
- Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
- Trên cơ sở đánh giá chất lượng chủ đầu tư đưa ra kết luận:
  + Trường hợp 1: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản; mẫu biên bản tham khảo (theo một trong các mẫu phụ lục J và K trong TCXDVN 371 : 2006).
  + Trường hợp 2: Không chấp nhận nghiệm thu hạng mục, công trình khi phát hiện thấy các tồn tại về chất lượng trong thi công xây lắp làm ảnh hưởng đến độ bền vững, độ an toàn và mỹ quan công trình hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường của thiết bị khác khi sản xuất sản phẩm.
Bảng kê các tồn tại về chất lượng được lập, tham khảo (theo mẫu ghi ở phụ lục N trong TCXDVN 371:2006) để các bên có liên quan thực hiện. Phí tổn để sửa chữa, khắc phục do bên gây ra phải chịu.
Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có quyền thuê tư vấn độc lập phúc tra và kiểm tra công tác sửa chữa các tồn tại về chất lượng.
Sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa khắc phục xong, tư vấn giám sát phúc tra lập biên bản nghiệm thu theo quy định của Hướng dẫn này và báo cáo chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu lại.
- Sau khi nghiệm thu, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ tới cấp có thẩm quyền để xin phép được bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng. Thời hạn xem xét và chấp thuận không quá 10 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hoàn thành hạng mục, công trình theo quy định.
- Sau khi quyết định chấp thuận nghiệm thu để bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư phải tiến hành ngay công tác bàn giao cho chủ sở hữu, chủ sử dụng hạng mục, công trình theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 5640:1991.
- Tất cả các hồ sơ tài liệu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (như trong mục II phần II các hồ sơ liên quan đến công tác nghiệm thu trong Hường dẫn này) phải được nhà thầu xây dựng lập, đóng quyển thành 6 bộ theo quy định. Trong đó 02 bộ do chủ đầu tư, 01 bộ do cơ quan quản lý sử dụng công trình, 02 bộ do nhà thầu xây lắp chính và 01 bộ do cơ quan lưu trữ nhà nước quản lý.
Trên đây là Hướng dẫn của Sở Xây dựng về áp dụng quy trình nghiệm thu chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nếu cần rõ thêm xin liên hệ số điện thoại 02303.825978 để giải đáp./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Các Sở chuyên ngành có công trình xây dựng,
các Chủ đầu tư, BQLDA trong tỉnh;
- Các phòng QL đô thị, phòng công
thương các huyện, thị, thành phố;
- Lên mạng của Sở;
- Lưu VT, QLHĐXD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Minh
  


Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm