Biển phụ đường bộ Việt Nam

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/15/2009


Nhóm biển phụ gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509, được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ xung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập.
Biển phụ đường bộ Việt Nam

Xem thêm