Những phím tắt trong Excel

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/29/2008


Phím tắtÝ nghĩa
ESCBỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+YLặp lại thao tác vừa làm
Alt + EnterBắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl + DeleteXoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl + DChép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + RChép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift + EnterGhi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
TabGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
Shift + TabGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
=Bắt đầu một công thức
F2Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl + F3Đặt tên cho vùng chọn
F3Dán một tên đã đặt trong công thức
F9Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift + F9Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + =Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ;Cập nhật ngày tháng
Ctrl + Shift + :Nhập thời gian
Ctrl+KChèn một Hyperlink
Ctrl + Shift + ”Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl  + ’Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + AHiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl + Shift + AChèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
Ctrl+1Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl + Shift + ~Định dạng số kiểu General
Ctrl + Shift + $Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + %Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl + Shift + ^Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + #Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl + Shift + ?Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + &Thêm đường viền ngoài
Ctrl + Shift +  -Bỏ đường viền
Ctrl + BBật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl + IBật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl + UBật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl + 5Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl + 9Ẩn dòng
Ctrl + Shift + (Hiển thị dòng ẩn

Xem thêm