Xây dựng

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ng...

Cấp phối bê tông Cấp C50MPa

  Cơ sở thiết kế thành phần cấp phối bê tông TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao – thiết kế thành phần mẫu hình trụ a) Tính toán thàn...