Văn phòng

PAR Index, PAPI, Sipas, DDCI

Để đánh giá khách quan những nội dung trên, Chính phủ đã sử dụng các chỉ số đánh giá cụ thể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) , Chỉ...

Giải pháp nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện

1. Các giải pháp cơ bản để nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc huyện Tăn...

Hành vi hành chính, Quyết định hành chính, Đơn đề nghị, Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc khô...

Dữ liệu bản đồ - cập nhật

Bản đồ hành chính Việt Nam  (Zoom được, xem đến cấp huyện) Dữ liệu KML các tỉnh thành ; Bản đồ Quốc lộ Việt Nam   tại đây : http://www.viet...

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

1. PCI là gì? Chỉ số PCI là tên  viết tắt  tiếng Anh của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index)...

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cấp huyện

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo Nghị định này, quy định mức sử ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính Phủ và Nghị...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Cải cách hành c...

Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch  vụ  công  trực  tuyến  là  dịch  vụ  hành  chính  công  và  các  dịch  vụ  khác  của cơ  quan  nhà nước được cung cấp cho các  tổ  chứ...

PAR Index - Chỉ số cải cách hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện)

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh: được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần. 1- Công tác chỉ đạo...