Lâm nghiệp

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 13-CT/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017   CHỈ THỊ CỦA BAN B...

Một số quy định cụ thể về thu hồi rừng

- Quy định thu hồi đất và rừng (được quy định thống nhất): Việc thu hồi rừng được thực hiện theo quy định tại Điều 22, khoản 1 Điều 28 và kh...

Trình tự thu hồi đất rừng thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 điều 26 ...

Thu hồi bồi thường đất rừng

Đối với đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất: Theo thông tư 49/2010/QH12 của Quốc Hội thì thu hồi từ 50ha đất rừng phòng hộ trở lên phải báo c...