Lâm nghiệp

Một số văn bản liên quan lĩnh vực lâm nghiệp

- Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cườ...

Chủ rừng sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Quy định về sử dụng dịch vụ môi trường đối với chủ rừng được quy định tại Khoản 3 Điều 70  Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy đ...

Mật độ trồng rừng (mới nhất)

Mật độ trồng trồng rừng được quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12 tại Mục 3 Trồng rừng mới; trồng lại rừng; chăm sóc và nuôi dưỡng rừng trồng...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Một số tình huống thực tiễn liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp Hành vi vi phạm được quy định tại đi...

Phân biệt chủ Sở hữu rừng với chủ rừng

Theo quy định của  Luật Lâm nghiệp 2017  thì:  Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê...

Cấp GCN đất sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và không thuộc QH 3 loại rừng

1. Mua bán đất bằng giấy viết tay được cấp Sổ đỏ Theo khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định  4...

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

  CHÍNH PHỦ Số: 156/2018/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QU...