ĐCS

Một số văn bản nghiệp vụ công tác đảng

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngà...

19 điều đảng viên không được làm (Quy định số 37-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW)

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng c...

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Sáu nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống ch...

Chỉ thị 35/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 35/CT-TW Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2014   CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ...

Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 08-QĐi/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018   QUY ĐỊNH trách nhiệm nê...

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC * Số 12-HD/BTCTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018   HƯỚNG DẪN Một số vấn đề ...