ĐCS

Một số văn bản nghiệp vụ công tác đảng

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngà...

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Sáu nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống ch...

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC * Số 12-HD/BTCTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018   HƯỚNG DẪN Một số vấn đề ...

Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 89-QĐ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017   QUY ĐỊNH Khung tiêu chuẩn chức danh, định...