Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

NGUYỄN VĂN BÁCH
17.9.23
Last Updated

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho việc sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8.

 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân.

- Bộ phận TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Chi nhánh VPĐK đất đai: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

 


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính)

- Phiếu yêu cầu đăng ký đã chứng nhận có sai sót (01 bản chính)

- Bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp nội dung chứng nhận có sai sót

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu)

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

- Qua đường bưu điện có bảo đảm;

Trực tiếp tại trụ sở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện hoặc tại Bộ phận một cửa trong trường hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

5.6

Lệ phí

 

Không có thông tin

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Tổ chức, Cá nhân

Giờ hành chính

- Theo mục 5.2

– Đơn đề nghị

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển B3, viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

-Giấy biên nhận hồ sơ

 

 

B3

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; Văn phòng đăng ký đất đai đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận vào sổ đăng ký; chứng nhận việc sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót.

Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho cơ quan hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

Cán bộ chuyên môn Chi nhánh VPĐK đất đai

 

1/2 ngày

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 

B5

 Ký duyệt, chuyển trả cho bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả

Lãnh đạo Chi nhánh VPĐK đất đai

1/2 ngày

 

 

B6

Trả kết quả công dân, vào sổ theo dõi

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2006;

- Luật 45/2013/QH13 Đất đai;

- Luật 56/2005/QH11 Nhà ở;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực ngày 09/9/2010;

- Luật 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về Phí và Lệ phí;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm bảo.

- Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.      

BM.VP.01.01

Mẫu Giấy biên nhận

2.      

BM.VP.01.02

Mẫu Phiếu theo dõi kết quả xử lý công việc

 

 

 

 

7. HỒ SƠ  LƯU

Hồ sơ gồm những thành phần sau:

TT

Hồ sơ lưu

1.      

Giấy biên nhận hồ sơ

2.      

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

3.      

Hồ sơ sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm